Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 61 87237-00

Pon – pt 8:00 – 16:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa polityka prywatności zawiera przegląd zasad gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby Serwisu Internetowego (www.grenke.pl) (dalej: „Serwis Internetowy” i/lub "Witryna") .

 

W ramach niniejszej informacji chcielibyśmy dać Ci przegląd tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, a także Twoje prawa wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Jakie konkretne dane są przetwarzane szczegółowo i jak będą wykorzystywane, zależy od wymaganych lub uzgodnionych usług.

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mogę się skontaktować?

 
Za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiedzialne są 2 spółki( dalej łącznie jako: "Współadministratorzy", "Spółki"):

 

GRENKELEASING sp. z o.o.
ul. Abpa A.Baraniaka 88
61-131 Poznań
Tel.: +48 61 872 37 00
Email: [email protected] 

 

GC Faktoring Polska sp. z o.o.
ul. Abpa A. Baraniaka 88 C
61-131 Poznań  
Tel. +48 61 8711 500
E-mail: [email protected] 

 

Na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego obie spółki działają wspólnie w kwestiach ustalania celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 26 RODO. Razem współadministrujemy w kwestiach ogólnych dotyczących Serwisu Internetowego (polityka prywatności, cookies, zapytania ogólne, zapytania dot. grupy GRENKE, marketingu, inne zapytania nie dotyczące stricte oferty konkretnej spółki). Dla ułatwienia Ci kontaktu we wszystkich ww. sprawach (niezależnie od preferencji co do wyboru Spółki) – poniżej podajemy jeden wspólny adres wraz z danymi kontaktowymi (tzw. punkt kontaktowy):


[email protected] 
Tel.: +48 61 872 37 00
GRENKE
ul. Abpa A.Baraniaka 88, 61-131 Poznań

 

Natomiast w sprawach związanych z ofertą konkretnych spółek (leasing / faktoring) – każda ze spółek, której oferty zapytanie dotyczy staje się administratorem takich danych.

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter ogólny i zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego. Pełne zasady przetwarzania danych są związane już z konkretnym produktem/umową (np. leasing, faktoring). Celem jak najpełniejszego poznania zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, powinieneś zdefiniować się jako np. klient jednej ze Spółek i zapoznać się z dedykowaną dla Ciebie informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod poniższymi odnośnikami. Musisz bowiem pamiętać, że niniejsza informacja ma charakter ogólny i szeroki – nie wiemy czy trafiłeś na nią jako klient konkretnej Spółki, czy tylko użytkownik Serwisu Internetowego. Dlatego też szczegółową informację dotycącą zasad przetwarzania danych osobowych w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów leasingowych/faktoringowych można znaleźć w:

 • zindywidualizowanych komunikatach dotyczących rodzajów podmiotów (np. klient/kontrahent/ użytkownik kandydat do pracy itp.) dostępnych: dla GRENKELEASING sp. z o.o. TUTAJ,
 • zindywidualizowanych komunikatach dotyczących rodzajów podmiotów (np. klient  /kontrahent/ użytkownik/ kandydat do pracy itp.) dostępnych: dla GC Faktoring Polska sp. z o.o. TUTAJ,
 • informacjach o przetwarzaniu danych osobowych udostępnianych na etapie wnioskowania o ofertę;
 • umowach/regulaminach (w przypadku zawarcia umowy z dowolną ze spółek).

 

Inspektorem Danych Osobowych (dalej: IOD) dla GRENKELEASING sp. z o.o. jest Pan Damian Dziuba.
Kontakt z IOD: [email protected] 


GC Faktoring Polska sp. z o.o. nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

2. Z jakich źródeł i danych korzystamy?

  
Zakres przetwarzanych danych zależy od naszej relacji. Na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego przetwarzamy dane osobowe takie jak:

 • Dane związane z odpowiadaniem na Twoje zapytania w ramach formularza kontaktowego, w tym dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy); dane kontaktowe (telefon, adres e-mail, adres do korespondencji, adres działalności gospodarczej);
 • Adres IP – szerszej o tym w część dot. cookies. 

 

Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy leasingowej/faktoringowej znajdziesz:

 • dla GRENKELEASING sp. z o.o. – TUTAJ
 • dla GC Faktoring Polska sp. z o.o. – TUTAJ

 
3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane (w celu przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

 

Cele przetwarzania danych są ukierunkowane przede wszystkim na konkretny produkt (np. leasing, faktoring). Pełną informację o celach przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy leasingowej/ faktoringowej znajdziesz:

 

 • dla GRENKELEASING Sp. z o.o. – TUTAJ
 • dla GC Faktoring Polska sp. z o.o. – TUTAJ

Na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowegoprzetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami RODO i Ustawy:


a. W celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dane przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji za pomocą formularza kontaktowego, formularzy e-mail i/lub adresów e-mail z których korzystają spółki i osoby przez nie zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o Stronie Internetowej, współpracy, grupie GRENKE, udzielania odpowiedzi na zapytania itp. Pełną informację w tym zakresie znajdziesz w punkcie 6 lit. b) poniżej (kontakt i zapytania).
 

b. Dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 
W zakresie, w jakim jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, w szczególności:

 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrony w sporach prawnych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa IT i działania IT przez Współadministratorów;
 • Zapobieganie przestępstwom (zwłaszcza popełnianym on-line) i zabezpieczanie Współadministratorów przed nimi;
 • Zapewnienie jakości optymalizacji wewnętrznych procesów biznesowych


c. Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach (np. w celach marketingowych / w celu otrzymywania newslettera o ofercie jednej ze spółek), zgodność z prawem przetwarzania jest zapewniona na podstawie Twojej zgody. Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana (cofnięta). Dotyczy to również cofnięcia zgody udzielonej dowolnej ze spółek przed wejściem w życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzanych danych do czasu jej cofnięcia.

 

4. Kto otrzymuje moje dane?

 

W odniesieniu do ujawnienia/udostepnienia Twoich danych innym podmiotom niż Współadministratorzy (obie Spółki) to jest to możliwe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeśli jest to niezbędne dla świadczenia usługi. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych w związku z Serwisem Internetowym mogą być na przykład:

 • GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Współadministratorów;        
 • Podmioty świadczące dla Współadministratorów lub jednego z nich albo w ich imieniu usługi: IT, cloud, prawne, księgowe, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pełną informację o udostępnianiu danych osobowych w związku z realizacją umowy leasingowej / faktoringowej znajdziesz:

 • dla GRENKELEASING Sp. z o.o. – TUTAJ;
 • dla GC Faktoring Polska sp. z o.o. – TUTAJ;

 

5. Czy dane są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
 

W związku z prowadzeniem Serwisu Internetowego Współadministratorzy nie przekazują danych osobowych do krajów innych niż kraje członkowskie UE, ani też nie przekazują danych osobowych do organizacji międzynarodowych chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obobowiązującego prawa.

 

6. W jaki sposób przetwarzane są moje dane w Serwisie Internetowym?


O ile nie określono inaczej, przetwarzamy Twoje dane w Serwisie Internetowym w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w oparciu o nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujący sposób:
 
a. Dane użytkowania

Za każdym razem, gdy wchodzisz na nasz Serwis Internetowy i pobierasz plik, to Witryna automatycznie zapisuje ogólne dane w pliku dziennika. Przechowywanie dotyczy tylko systemu i służy wyłącznie do celów statystycznych lub do zgłaszania przestępstw w wyjątkowych okolicznościach. Dane są przechowywane w dziennikach HTTP na serwerach i można uzyskać do nich dostęp wykazując uzasadniony interes. Dane są automatycznie usuwane po okresie ok. 4 tygodni.
 
Używamy tych danych do ulepszania naszego Serwisu Internetowego i prezentowania treści dostosowanych do Twoich zainteresowań na różnych stronach w sieci i na wielu urządzeniach. W ramach tego procesu dane użytkowania nie są scalane/łącznone ze spersonalizowanymi danymi. Jeśli zdecydujesz się podać nam swoje dane, kopie zapasowe danych zostaną bezpiecznie zabezpieczone podczas procesu wejścia na Witrynę. To samo dotyczy przechowywania danych w naszym systemie gdzie ze względów bezpieczeństwa przechowujemy twój adres IP. Możemy z niego skorzystać wyłącznie w przypadkach wskazanych w RODO, w tym w szczegółowych przepisach prawa. Nie zapisujemy historii przeglądarki. Nie przekazujemy Twoich danych stronom trzecim, ani nie dokonujemy żadnych innych ocen na podstawie Twoich danych, chyba że istnieje prawny obowiązek albo wyraziłeś na to zgodę.
 
Podczas każdorazowego logowania do Serwisu Internetowego następuje zapisywanie poniższych danych:
• Użyte urządzenie
• Nazwa pliku, do którego uzyskano dostęp
• Data i godzina dostępu
• Strefa czasowa
• Liczba przesłanych danych
• Raport, czy dostęp się powiódł
• Opis rodzaju używanej przeglądarki internetowej
• Używany system operacyjny
• Poprzednio odwiedzana strona
• Dostawca
• Adres IP użytkownika


b. Kontakt

Aby móc udzielić najlepszej możliwej odpowiedzi w ramach zapytania dotyczącego oferty/świadczonych usług za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych, Spółka z grupy której profil działalności najlepiej pasuje do Twojego zapytania (Grenkeleasing sp. z o.o. albo GC Faktoring Polska sp. z o.o.) udzieli odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe. Jeśli skontaktujesz się z nami (np. za pośrednictwem formularzy kontaktowych), wyznaczona Spółka zapisze Twoje dane w celu przetworzenia Twojego wniosku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w przypadku, gdy wymagana jest dalsza korespondencja. Wówczas administratorem Twoich danych będzie ta konkretna Spółka. 

Grenkeleasing sp. z o.o. oraz GC Faktoring Polska sp. z o.o. będą tylko Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego w ramach polityki prywatności i grupy wspólnych zapytań niezwiązanych z konkretnym podmiotem (np. informacje o grupie GRENKE, pytania dotyczące Serwisu Internetowego, współpraca marketingowa z Grupą, polityka prywatności, cookies itp.) Dalsze informacje na temat wspólnej odpowiedzialności można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Jeżeli podasz konkretne informacje dotyczące swoich potrzeb ofertowych w kontekście innych zapytań (np. podczas kalkulacji rat leasingu), zapiszemy Twoje dane w celu przetworzenia Twojego żądania / zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na wypadek dalszej korespondencji w tym zakresie.
Jeśli wyraźnie zgadzasz się na kontakt przez e-mail, telefon lub pocztę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielająć zgody na przesyłanie informacji marketingowej w ramach formularza kontaktowego, udzielasz Grenkeleasing sp. z o.o. i/lub GC Faktoring Polska sp. z o.o. możliwość informowania Cię w przyszłości przez telefon i e-mail o aktualnych produktach i usługach w wybranej kategorii. Możemy również przechowywać Twoje dane w celu wysyłania Ci naszego newslettera. Ponadto przechowujemy Twój adres e-mail i datę rejestracji, aby w razie wątpliwości móc potwierdzić subskrypcję biuletynu. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ jesteśmy zobowiązani do zachowania tych danych na potrzeby udowodnienia, że rejestracja miała miejsce. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych do celów reklamowych/marketingowych lub w dowolnym momencie zrezygnować z newslettera, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce biuletynu.

Jeśli nie wyrazisz zgody na subskrypcję newslettera, Twoje dane zostaną usunięte po przetworzeniu Twojego żądania. Wykluczone są z tego dane, dla których istnieją prawne lub w inny sposób wstępnie zapisane obowiązki dotyczące przechowywania. Jeżeli z Twojego e-maila wynika że sprawa nie została zamknięta, albo trwa jej rozpatrywanie, czy też mogą powstać jakieś roszczenia – wówczas taka wiadomość może zostać zachowana przez niezbędny czas zamknięcia sprawy / przedawnienia roszczeń.

W ramach naszych formularzy kontaktowych współpracujemy z Eloqua, usługą dostawcy ORACLE Nederland B.V., Hertog-swetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Holandia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Eloqua można znaleźć w dodatkowych uwagach w pkt.g.

c.Rejestracja
 
Dane podane podczas rejestracji będą wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu umożliwienia Ci korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Gromadzimy następujące dane do procesu rejestracji:
 
• Adres e-mail
• Nazwa Użytkownika
• Hasło
 
d. Newsletter (biuletyn)

Z przyjemnością informujemy Cię na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) o najnowszych wiadomościach za pomocą naszego newslettera (biluetynu). 

Aby otrzymywać newsletter, musisz podać swoje imię i adres e-mail. Możesz także wprowadzić i przesłać dodatkowe informacje. Po przesłaniu adresu e-mail otrzymasz od nas wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w którym musisz kliknąć link potwierdzający, aby zweryfikować podany adres e-mail.
 
Twoje dane będą przez nas przechowywane wyłącznie w celu wysyłania naszego newslettera. Ponadto przechowujemy Twój adres e-mail i datę rejestracji, aby w razie wątpliwości móc potwierdzić subskrypcję newslettera. Dodatkowo, aby mierzyć efektywność naszego biuletynu, zbieramy dane o tym, czy biuletyn jest otwierany, kiedy jest otwierany i które linki są klikane. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ jesteśmy zobowiązani do zachowania tych danych na potrzeby udowodnienia, że rejestracja miała miejsce.

W celu dostarczania naszego biuletynu współpracujemy z usługą Eloqua dostawcy OR-ACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Holandia. Biuletyny wysyłane za pomocą Eloqua wykorzystują technologie śledzenia. Używamy tych danych przede wszystkim po to, aby dowiedzieć się, które tematy Cię interesują, śledząc, czy nasze wiadomości e-mail są otwarte i które linki klikasz. Następnie wykorzystujemy te informacje do ulepszania wiadomości e-mail, które wysyłamy, i świadczonych przez nas usług oraz do łączenia ich z istniejącymi informacjami dotyczącymi śledzenia lub profilowania. Nie będziemy w stanie śledzić Twoich e-maili, jeśli domyślnie wyłączyłeś wyświetlanie obrazów w swoim programie pocztowym. W takim przypadku biuletyn nie będzie jednak wyświetlany w całości i możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji. Jeśli wyświetlasz obrazy ręcznie, nastąpi wspomniane wyżej śledzenie. Więcej informacji na temat korzystania z Eloqua można znaleźć w dodatkowych uwagach w pkt.g.

Możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji na dole newslettera.


 
e. Korzystanie z plików cookies
 

aa) Informacje ogólne
Aby uprzyjemnić i usprawnić wizytę w Serwisie Internetowym i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy tak zwane pliki cookies na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na twoim urządzeniu. Niektóre używane przez nas pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki cookies sesyjne). Inne pliki cookies pozostają na twoim urządzeniu i pozwalają nam lub naszym podmiotom stowarzyszonym rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty (tak zwane stałe pliki cookies).
 
Pliki cookies nie mogą uzyskać dostępu do innych plików na komputerze ani zidentyfikować adresu e-mail.


bb) Korzystanie z plików cookies
Podobnie jak większość witryn, które odwiedzasz, nasz Serwis Internetowy wykorzystuje również pliki cookies, aby poprawić komfort użytkowania zarówno podczas jednorazowych, jak i powtarzanych wizyt na stronie. Pozwala to szybko i łatwo przełączać się między witrynami, zapisywać konfiguracje i korzystać z narzędzi innych firm (takich jak filmy z YouTube) w Witrynie.


Pliki cookies są umieszczane w Serwisie Internetowym (własne pliki cookies) lub na innych stronach internetowych, których treść pojawia się w naszym Serwisie Internetowym (pliki cookies stron trzecich). Zewnętrzni dostawcy (np. Facebook) mogą ustawiać pliki cookies, jeśli jesteś zalogowany na swoich stronach i odwiedzasz nasz Serwis Internetowy. Nie mamy wpływu na ustawienia plików cookies na tych stronach. Odwiedź strony internetowe osób trzecich, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookies.

cc) Legalność przechowywania plików cookies
Niezbędne i funkcjonalne pliki cookies są przechowywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu optymalizacji i zaprojektowania naszej Witryny w oparciu o oczekiwania użytkowników.
 
Zarówno statystyczne, jak i zbierane w celach marketingowych pliki cookies są przechowywane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Te pliki cookies są zatem aktywowane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na przechowywanie, wyrażając zgodę w okienku plików cookies w Serwisie Internetowym.

dd) Dezaktywacja i usuwanie plików cookies
Ustawienie wybrane podczas pierwszej wizyty w odpowiedzi na powiadomienie (okienko) o pliku cookies zostanie zapisane. Wybrane ustawienia można w dowolnym momencie uregulować w ustawieniach prywatności (patrz poniżej).

Ustawienia prywatności


Nazwa cookie
Cel cookie
Czas przechowywania
Sesyjne/stałe

Bloomreach

techniczny plik cookie dla load balancer

Na czas trwania sesji

sesyjne

Onetrust

Onetrust wykorzystuje pliki cookies do zapisywania ustawień użytkownika dotyczacych plików cookies oraz do umożliwienia lub zapobiegania gromadzeniu danych ze statystycznych lub marketingowych plików cookies w zaleznosci od zarejestrowanych preferencji użytkownika

12 miesięcy

stałe

Statystyczne pliki cookies
 
Statystyczne pliki cookies zbierają informacje o sposobie korzystania z Serwisu Internetowego, np. częstotliwość odwiedzin Witryny i czy użytkownik otrzymuje komunikaty o błędach. Te pliki cookies nie przechowują żadnych informacji, które umożliwiłyby identyfikację użytkownika. Zebrane informacje są agregowane, a zatem oceniane anonimowo. Te pliki cookies są używane wyłącznie w celu poprawy działania Serwisu Internetowego, a tym samym wygody użytkownika.

Nazwa cookie
Cel cookie
Czas przechowywania
Sesyjne/stałe

Piwik Pro

Piwik

Służy do przesyłania danych o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego do PIWIK.

30 minut – 1 rok

Sesyjne albo stałe

Pliki cookies do celów marketingowych
 
Pliki cookies w celach marketingowych służą do wyświetlania reklam, które są dobrane dla użytkownika i dostosowane do jego zainteresowań. Służą również do ograniczania liczby wyświetleń reklamy oraz do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Rejestrują, czy odwiedziłeś Serwis Internetowy. Informacje te mogą być udostępniane stronom trzecim, takim jak reklamodawcy. Pliki cookies poprawiające targetowanie i reklamy są często połączone z funkcjami witryn internetowych osób trzecich.

 

 

Nazwa cookie
Cel cookie
Czas przechowywania
Sesyjne/stałe

Facebook

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę Facebooka

2 lata

stałe

Instagram

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę Instagrama.

2 lata

stałe

Google Adwords

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę na platformie Google AdWords.

30 dni – 2 lata

stałe

Bing

Te pliki cookies umożliwiają reklamę behawioralną i analizę w kontekście reklamy online.

30 minut - 1 rok

Sesyjne i stałe

LinkedIn

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę LinkedIn.

2 lata

stałe

Twitter

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę Twittera.

2 lata

stałe

Bloomreach

Te pliki cookie zbierają informacje, które są wykorzystywane do śledzenia zainteresowań użytkowników naszych klientów i do poprawy jakości ich witryn internetowych lub do zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są nasze produkty i usługi.

12 miesięcy

stałe

Eloqua

Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę w kontekście marketingu e-mailowego i mierzenia skuteczności reklamy e-mail. Śledzenie odbywa się anonimowo, dopóki użytkownik nie zidentyfikuje się, przesyłając formularz.

13 miesięcy

stałe

f. Analiza zasięgu za pomocą Piwik

Jeśli wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), korzystamy z oprogramowania Piwik do statystycznej oceny dostępu użytkowników.
 
Twój adres IP zostanie skrócony przed zapisaniem. Jednak Piwik wykorzystuje pliki cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników i umożliwiają analizę korzystania z Witryny przez użytkownika. W takim przypadku z przetworzonych danych można utworzyć pseudoanonimowe profile użytkowników. Informacje generowane przez plik cookies dotyczące korzystania z tych treści online są przechowywane na naszym serwerze i nie są przekazywane stronom trzecim.
Możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w następujący sposób:

 

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz zdecydować, czy w przeglądarce może zostać umieszczony unikalny analityczny plik cookies, aby umożliwić administratorowi Witryny zbieranie i analizowanie danych statystycznych. Jeśli chcesz zrezygnować, kliknij poniższy link, aby wyłączyć plik cookies Piwik. Kliknij przycisk „Ustawienia prywatności” i dezaktywuj „Statystyczne pliki cookies”, aby odrzucić gromadzenie danych statystycznych za pośrednictwem Piwik PRO.

Ustawienia prywatności


g. Korzystanie z Eloqua
 

Korzystamy z usługi Eloqua w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z naszego Serwisu Internetowego, wysyłania biuletynów (newslettera) i odpowiedniej optymalizacji naszych usług. Serwery Eloqua dostawcy ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Holandia znajdują się w UE.

 

Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie plików cookies do celów marketingowych, Eloqua będzie wykorzystywać odpowiednie pliki cookies, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z Serwisu Inrernetowego (zwane dalej zachowaniem użytkownika). Jeśli korzystałeś już ze strony internetowej która korzysta z Eloqua to być może masz już zapisany plik cookies Eloqua. Nawet jeśli ten plik cookies jest umieszczony na innych stronach internetowych, informacje z Twojej wizyty na naszych Witrynach są widoczne tylko dla nas i nie są udostępniane firmie Oracle ani innym użytkownikom systemu Eloqua. Nie możemy również używać tego pliku cookies do rejestrowania lub przeglądania informacji o Twoich wizytach na innych stronach internetowych.

 

Jeżeli wprowadzisz dane osobowe (np. w formularzu kontaktowym) podczas wizyty w Witrynie, będą one przetwarzane zgodnie z zachowaniami użytkownika. Ma to na celu zaoferowania Ci treści w Witrynie oraz w naszym newsletterze, które są dostosowane do Twoich zainteresowań, a także aby móc przesyłać Ci wiadomości i informacje o naszych Spółkach lub naszej ofercie usług w oparciu o Twoje dane dostosowane do Twoich indywidualnych zainteresowań. W tym celu jest technicznie konieczne, abyśmy połączyli Twoje dane zgromadzone i podane w profilach użytkowników i przeanalizowali je w wyżej wymienionych celach.

 

Podstawą prawną do oceny korzystania z naszej Witryny jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mogłeś nam udzielić w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.

 

Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej Witryny są przesyłane na serwer i tam przechowywane. W naszym imieniu Eloqua wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z Witryny przez użytkownika oraz do tworzenia raportów dotyczących aktywności w Serwisie Internetowym. Jeśli chcesz zapobiec używaniu plików cookies Eloqua lub ocenie zachowania użytkownika na Twoim urządzeniu w przyszłości, możesz to zrobić, klikając poniższy link: Eloqua Opt-Out.


Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Eloqua można znaleźć tutaj: Polityka prywatności Oracle.
 

h) Korzystanie z Piksela Facebooka

 

aa) Przetwarzane dane

W naszym Serwisie Internetowym używamy tzw. “Piksel Facebooka” firmy „Facebook” (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Za pomocą Piksela Facebooka możemy zaklasyfikować odwiedzających nasz Serwis Internetowy do określonych grup docelowych, aby móc wyświetlać reklamy („Reklamy”) na Facebooku. Zarejestrowane dane (np. Adresy IP, informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacja strony internetowej, kliknięte przyciski, ewentualnie identyfikatory pikseli i inne funkcje) nie mogą być przez nas przeglądane, ale mogą być wykorzystywane tylko w kontekście wyświetlania określonych reklam. Kiedy używany jest kod Piksela Facebooka, ustawiane są również pliki cookies.

 

Jeśli masz konto na Facebooku i jesteś zalogowany, Twoja wizyta na Witrynie zostanie przypisana do Twojego konta użytkownika na Facebooku. W celu wymiany odpowiednich danych Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Facebook za pośrednictwem tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym poziomem wiedzy: poprzez integrację Piksel Facebooka, Facebook otrzymuje informacje, gdy odwiedzasz odpowiednią podstronę naszego Serwisu Internetowego i że uzyskałeś dostęp lub kliknąłeś jedną z naszych reklam. Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku lub nie zalogowałeś się, istnieje możliwość, że dostawca dowie się i zapisze Twój adres IP i inne funkcje identyfikacyjne.

• Możesz dowiedzieć się, w jaki sposób piksel Facebooka jest używany do kampanii reklamowych, na https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

• Więcej informacji na temat polityki prywatności Facebooka można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policy.php

• Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 

bb) Cele przetwarzania danych

Korzystamy z tych funkcji, aby móc przedstawiać Ci oferty dopasowane do Twoich zainteresowań.

 

cc) Podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Otrzymujemy Twoją zgodę, kiedy odwiedzasz nasz Serwis Internetowy za pośrednictwem banera cookies.

 

dd) Czas przechowywania i opcje kontroli

Przechowujemy Twoje dane tak długo, aby zrealizować konkretny cel (wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach) lub dopóki nie wycofasz zgody na przechowywanie Twoich danych lub sprzeciwisz się ich przechowywaniu.

 

Dezaktywacja funkcji „Facebook Custom Audiences” jest możliwa dla zalogowanych użytkowników pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

 

Możesz zmienić swoje ustawienia reklam na Facebooku na https://www.facebook.com/ads/preferences/?en-try_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook

i) Korzystanie z Google Remarketing i Double Click

 

aa) Przetwarzane dane

Google Remarketing i Double Click (obecnie Google Ad Manager): Korzystamy z Google Remarketing i Google Double Click firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Bar-row Street, Dublin 4, Irlandia. Za pomocą tej technologii ustawiane są pliki cookies, które oceniają sposób korzystania z naszej Witryny i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas odwiedzania witryn należących do sieci reklamowej Google. W tym celu kod śledzenia Google Analytics wykorzystuje obok plików cookies Google Analytics tak zwane pliki cookies podwójnego kliknięcia. Gromadzą one dane o witrynach stron trzecich w sieci reklamowej Google, które odwiedziłeś i których reklamy kliknąłeś. Ponadto łączy się dane z własnych plików cookies (np. plików cookies Google Analytics) i plików cookies stron trzecich (np. plik cookies Google do preferencji wyświetlania). Umożliwia nam to ocenę wyświetlania reklam i interakcji użytkownika z tymi reklamami.

 

Śledzenie Konwersji Google Ads:

Ponadto korzystamy ze śledzenia Konwersji Google Ads. Dzięki tej technologii pliki cookies są ustawiane, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z jedną z naszych reklam, np. klikając na baner reklamy. Pliki cookies służą do analizy tego, co dzieje się po interakcji z reklamą, np. czy kupiłeś nasz produkt / skorzystałeś z usługi, obejrzałeś reklamę na telefonie komórkowym, pobrałeś naszą aplikację lub zapisałeś się do newslettera.

 

bb) Cele przetwarzania danych

Google Remarketing i Double Click (obecnie Google Ad Manager):

Korzystamy z tej technologii, aby przedstawiać Ci reklamy oparte na zainteresowaniach w innych witrynach sieci reklamowej Google. Reklamy odnoszą się do treści, które wcześniej przeglądałeś w naszym Serwisie Internetowym.

 

Śledzenie konwersji Google Ads: używamy tej technologii do ulepszania naszych ofert.

 

cc) Podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Otrzymujemy Twoją zgodę, kiedy odwiedzasz nasz Serwis Internetowy za pośrednictwem banera cookies.

 

dd) Czas przechowywania i opcje kontroli

Dane zbierane za pośrednictwem funkcji Google są zapisywane i regularnie usuwane.

 

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

 

Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych i przetwarzanie danych, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod poniższym linkiem.

 

Google Dynamic Remarketing i Double Click oraz Google Ads Conversion Tracking: Możesz sprzeciwić się przechowywaniu plików cookies i związanemu z nimi przetwarzaniu danych, dezaktywując spersonalizowane reklamy w ustawieniach reklam. Możesz dezaktywować korzystanie z plików cookies przez dostawców zewnętrznych za pośrednictwem strony dezaktywacji inicjatywy reklamowej sieci. Alternatywnie możesz dezaktywować pliki cookies z podwójnym kliknięciem, instalując wtyczkę do przeglądarki.

 

Może to ograniczyć funkcjonalność naszego Serwisu Internetowego.

 

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google.

 

j) Korzystanie z LinkedIn Insights i śledzenia konwersji

 

aa) Przetwarzane dane

W tej Witrynie używamy LinkedIn Insight Tag firmy provider LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA. LinkedIn Insight Tag tworzy „plik cookies przeglądarki” LinkedIn, który gromadzi następujące dane:

 

• Adres IP,

• znak czasu,

• działania na stronie,

• dane demograficzne z LinkedIn, jeśli użytkownik jest aktywnym członkiem LinkedIn.

 

Technologia ta umożliwia nam generowanie raportów dotyczących skuteczności naszych reklam i informacji o interakcjach z Serwisem Internetowym. W tym celu na tej stronie zintegrowany jest LinkedIn Insight Tag, który ustanawia połączenie z serwerem LinkedIn, jeśli odwiedzasz naszą Witrynę i jesteś jednocześnie zalogowany na swoje konto LinkedIn.

 

bb) Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane w celu oceny kampanii i zbierania informacji o odwiedzających Witrynę, którzy mogli dotrzeć do nas za pośrednictwem naszych kampanii na LinkedIn.

 

cc) Podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Otrzymujemy Twoją zgodę, kiedy odwiedzasz nasz Serwis Internetowy za pośrednictwem banera cookies.

 

dd) Czas przechowywania i opcje kontroli

Przechowujemy Twoje dane tak długo, aby zrealizować konkretny (ocena kampanii) lub dopóki nie wycofasz zgody na przechowywanie Twoich danych lub sprzeciwisz się ich przechowywaniu. Gromadzone dane są zaszyfrowane. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Tutaj znajdziesz politykę prywatności LinkedIn i rezygnację z LinkedIn (opt-out).


k)  Integracja Google Maps

Możemy integrować mapy usługi „Google Maps” świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Przetwarzane dane mogą obejmować między innymi adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są zbierane bez ich zgody (zwykle zgoda jest efektem ustawień ich urządzeń mobilnych). O ile nie udzieliłeś Google Maps wyraźnej zgody na przetwarzanie w/w danych, naszą podstawą prawną dla przetwarzana danych osobowych w ramacji integracji Google Maps jest naszym uzasadniony intees Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dążeniu do zaprojektowania naszej Witryny zgodnie z Twoimi potrzebami. Dane mogą być przetwarzane również w USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja (opt-out): https://adssettings.google.com/authenticated.

 

l) Integracja YouTube

 

aa) Przetwarzane dane

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy filmy z YouTube, które są dostarczane przez YouTube, ale można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie są osadzone na stronie w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tj. zgodnie z oświadczeniem YouTube odtwarzanie wideo nie jest wykorzystywane do personali-zacji reklam dla użytkownika. Nie mamy jednak wpływu na to, czy faktycznie tak się dzieje. YouTube to usługa firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

 

Aby zwiększyć ochronę Twoich danych podczas odwiedzania naszej strony interneto-wej, filmy są początkowo dezaktywowane i integrowane ze stroną za pomocą tzw. roz-wiązania „2 kliknięć”. Ten sposób zapewnia, że po otwarciu podstrony naszej witryny internetowej, na której są umieszczone takie filmy, nie zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dopiero po aktywowaniu filmów Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube.

 

Poprzez aktywację filmiku YouTube otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do od-powiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto przesyłane są podstawowe dane, takie jak adres IP i znacznik czasu. Odbywa się to niezależnie od tego, czy jesteś zarejestro-wany na portalu YouTube czy też nie posiadasz tam żadnego konta. Jeśli jesteś zalo-gowany do YouTube, te dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Je-śli nie chcesz, aby Te dane były kojarzone z Twoim profilem YouTube, musisz się wy-logować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowa-nia swojej strony internetowej, aby spełnić Twoje potrzeby. Taka ocena jest przeprowa-dzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz pra-wo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, a aby skorzystać z tego prawa, musisz skontaktować się z YouTube lub Google, np. pod adresem https://about.google/contact-google/.

 

Zgromadzone dane są przechowywane na serwerach Google, również w USA kwalifi-kowanym jako niebezpieczny kraj trzeci. W takim przypadku dostawca usług zapewnił, że ustanowił standard odpowiadający dawnej Tarczy Prywatności UE-USA i przestrze-ga przepisy dotyczące ochrony danych mające zastosowanie do międzynarodowego przesyłania danych. Uzgodniliśmy również z YouTube tzw. standardowe klauzule umowne, których celem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w krajach trzecich.

 

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności Google. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat Twoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy”.

 

bb) Cele przetwarzania danych

Dane są przetwarzane i przekazywane w celu integracji i wyświetlania filmów z serwisu YouTube.

 

cc) Podstawa prawna

Podstawą prawną wyświetlania filmów jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli integracja na-stępuje dopiero za Twoją zgodą.

 

dd) Czas przetwarzania i odwołanie/cofnięcie zgody

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak potrzebujemy ich do danego celu lub tak długo, jak nie wniosłeś sprzeciwu wobec przechowywania Twoich danych lub nie od-wołałeś swojej zgody.

 

Jeśli nie chcesz, aby dane były przetwarzane przez YouTube, możesz odmówić lub cofnąć zgodę w tym zakresie.

 

7. Jak długo będą przechowywane moje dane?

O ile wyraźnie nie zaznaczono w niniejszej Polityce Prywatności, dane dotyczące użytkowania i rejestracji przechowywane u nas są usuwane, gdy tylko przestaną być wymagane do zamierzonego użycia, a usunięcie nie jest sprzeczne z jakimikolwiek ustawowymi obowiązkami przechowywania.
 

Przetwarzamy i przechowujemy inne dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Należy zauważyć, że nasza współpraca biznesowa to ciągłe zobowiązanie, które ma trwać latami. Jeżeli dane nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, są regularnie usuwane.
 
Pełną informację o okresie przechowywania danych osobowych w związku z realizacją umowy leasingowej/faktoringowej znajdziesz:

 • dla GRENKELEASING sp. z o.o. – TUTAJ
 • dla GC Faktoring Polska sp. z o.o. – TUTAJ

 

8. Jakie mam prawa związane z ochroną moich danych osobowych?

 
Każda osoba, której to dotyczy (w tym użytkownik niniejszego Serwisu Internetowego), ma względem nas

 • prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do korekty na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 • prawo do sprzeciwu z art. 21 RODO,
 • oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
   

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowch (art. 77 RODO) którego dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/p/kontakt.

 

W dowolnym momencie możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również cofnięcia zgody udzielonej dowolnej ze spółek przed wejściem w życie RODO, tj. przed dniem 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że cofnięcie to ma zastosowanie wyłącznie na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 

9. Czy jestem zobowiązany do podania danych?
 

Nie, aczkolwiek dla zapewnienia pewnego zakresu funkcjonalności – a zwłaszcza uzyskania od nas informacji której poszukujesz -  możesz być zobowiązany do podania chociaż minimalnego zakresu danych osobowych – np. wpełnienia niezbędnych pól formularza kontaktowego. 


 
10. W jakim stopniu istnieje zautomatyzowany proces decyzyjny?

 
Dla prowadzenia Serwisu Internetowego nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych. Jeśli skorzystamy z tych procedur w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Cię o tym osobno, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

 

11. Czy profilowanie ma miejsce?

Profilowanie danych osobowych, co do zasady, nie ma miejsca w przypadku prowadzenia Serwisu Internetowego. Jednakże, aby zapewnić Ci dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań (a więc sprofilowane): oferty, reklamy, odpowiedzi dotyczące naszych produktów i usług, używamy narzędzi oceny. Umożliwiają one komunikację i reklamę opartą na potrzebach użytkownika. Informacje w tym zakresie znajdziesz również we wcześniejszym etapie niniejszej Polityki Prywatności, w tym informacji o plikach cookies.


 

info

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

 

1. Indywidualne prawo do cofnięcia zgody
 

Masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Ciebie, co następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu); dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 (4) RODO.
 
Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które wykraczają poza Twoje interesy, prawa i wolności lub chyba, że ​​przetwarzanie służy ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

2. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów reklamy bezpośredniej
 
W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia bezpośredniej reklamy. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie w związku z takimi reklamami, w tym profilowaniem w zakresie, w jakim są one związane z taką reklamą bezpośrednią.
 
Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach reklamy bezpośredniej, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach.
 
Możesz odwołać swoją zgodę, wysyłając nam wiadomość:

jeżeli zgody udzielono obu ww. spółkom albo masz wątpliwości, której spółce została taka zgoda udzielona – podajemy jeden wspólny adres: [email protected]