Ochrona danych osobowych

Dbamy o Twoje dane osobowe! Aby w sposób wyczerpujący, czytelny i zrozumiały spełnić obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, wprowadziliśmy informację o danych osobowych w kilku wariantach. Każdy z wariantów informacji jest przygotowany rodzajowo dla konkretnej grupy podmiotów/osób, których dane osobowe przetwarzamy – Klient/wnioskodawca (przedsiębiorca wnioskujący o zawarcie umowy leasingowej lub umowy pożyczki (ew. innej – podobnej) i jego reprezentanci oraz leasingobiorca lub pożyczkobiorca, który zawarł z nami Umowę i jego reprezentanci, kontrahent (podmiot współpracujący z nami inaczej niż jako storna umowy leasingowej/innej podobnej), poręczyciel (osoba poręczająca za zobowiązania leasingobiorcy/pożyczkobiorcy), kandydat do pracy (uczestnik procesu rekrutacyjnego albo osoba, która po prostu przesłała nam swoje CV/zgłoszenie rekrutacyjne), użytkownik (użytkownik niniejszej strony Internetowej korzystający z jej funkcji).

 

Poniższe informacje dotyczą sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz Twoich praw w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

Prosimy o zapoznanie się z dedykowanym dla Ciebie komunikatem (informacją):

 

Informacja o danych osobowych – KLIENT/wnioskodawca

Używane poniżej pojęcie „Umowa” oznacza umowę leasingu, umowę pożyczki (lub inną podobną umowę wynikającą z zakresu świadczonych przez nas usług oraz naszej oferty produktowej) zawartą z Klientem.

 

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez GRENKELEASING Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”; „GRENKE”, „Administrator”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla:

 

 • przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie Umowy i jego reprezentantów (np. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik);
 • klienta tj. leasingobiorcy lub pożyczkobiorcy, który zawarł z nami Umowę (przedsiębiorcy) jego reprezentantów (np. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik);

 

Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych. 

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie danych osobowych? (Administrator Danych Osobowych)

 

Administratorem danych osobowych jest: 
GRENKELEASING Sp. z o.o. 
ul. Abpa A.Baraniaka 88, 61-131 Poznań

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815.
Email: [email protected]

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

Dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

Inspektorem Danych Osobowych (dalej: IOD) jest Pan Damian Dziuba.
Kontakt z naszym IOD: [email protected].

 

2. Czy muszę podać swoje dane osobowe? (dobrowolność podania danych osobowych)

 

 1. GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy. 
 2. Obowiązek przetwarzania przez GRENKE danych takich jak: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo, adres i dane dokumentu tożsamości wynikają z obowiązującego prawa, w tym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na GRENKE obowiązek identyfikacji i weryfikacji Klienta w oparciu o dokument tożsamości (w przypadku umów zawieranych na odległość dane dwóch dokumentów tożsamości) przed zawarciem transakcji biznesowej. Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione GRENKE, podjęcie i kontynuowanie współpracy z Klientem będzie niemożliwe.
 3. Wyrażenie przez Klienta dodatkowych (fakultatywnych) zgód jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji Umowy. 

 

3. Skąd pochodzą moje dane osobowe? (źródło pochodzenia danych osobowych)

 

 1. Najczęściej przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych Klientów w ramach naszej relacji biznesowej (proces zawierania i wykonywania Umowy). 
 2. Ponadto przetwarzamy - o ile jest to konieczne do świadczenia naszych usług - dane osobowe, które możemy gromadzić z publicznie dostępnych źródeł (np. giełdy wierzytelności, wywiadownie gospodarcze, księgi wieczyste, Rejestr Przedsiębiorców KRS, CEiDG, prasa, Internet).
 3. Możemy także przetwarzać dane osobowe pozyskane od naszych partnerów dystrybucyjnych lub podmiotów zewnętrznych jeśli Klient, dowiedział się o produktach i usługach GRENKE od pośrednika (podmiot pośredniczący w nawiązaniu współpracy z GRENKE lub pośredniczący w zawarciu przez Klienta lub Kontrahenta Umowy) [dalej: Pośrednik] lub Partnera (dostawca przedmiotu leasingu, w tym sklep internetowy) [dalej: pojedynczo: Partner] i wyraził mu zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na ich udostepnienie GRENKE w celu zapoznania się z ofertą GRENKE i/lub w celu zawarcia Umowy. 
 4. Jeśli Klient udzielił GC FAKTORING POLSKA sp. z o.o. zgody na udostepnienie danych osobowych GRENKE w celu przekazania przez nią swojej oferty i/lub w celu zawarcia z GRENKE Umowy, to źródłem pozyskanych danych osobowych jest GC FAKTORING POLSKA sp. z o.o.
4. Jakie rodzaje danych osobowych przetwarza GRENKE? (kategorie przetwarzanych danych osobowych)

 

 1. Pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
 2. Zakres przetwarzanych danych zależy od naszej relacji. Ale najszerzej to określając wskazujemy, iż odpowiednie przetwarzane dane osobowe mogą obejmować:

 

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia i narodowość, wizerunek, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL, nazwa firmy, REGON, NIP);
 • Dane kontaktowe (telefon, adres e-mail, adres do korespondencji, adres działalności gospodarczej);
 • Dane weryfikacyjne (np. dane z dokumentu tożsamości);
 • Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu, przelew weryfikacyjny);
 • Dane o zobowiązaniach, dane finansowe, dane o sytuacji gospodarczej (np. dane dot. wyników finansowych przedsiębiorcy);
 • Dane o obrotach i transakcjach na rachunkach bankowych;
 • Dane o stanie cywilnym i ustroju majątkowym małżeńskim;
 • Dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. z wywiadowni gospodarczej, KRS on-line, akt tradycyjnych KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Biała Lista Podatników VAT, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych itp.);
 • Dane dla Portalu Leasingowego GRENKE (np. nazwa użytkownika, hasło, zgłaszane dokumenty, raporty, saldo itp.).
 • Adres IP. 

oraz inne dane porównywalne z wyżej wymienionymi kategoriami.

 

5. W jakim celu i jak długo GRENKE przetwarza dane osobowe? (cel i okres przetwarzania) 

 

1. GRENKE przetwarza dane osobowe Klienta realizując poniższe cele: 

a) w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit.b RODO) w tym oceny zdolności finansowych – na czas ofertowania i negocjacji warunków Umowy; w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy i rezygnacji Klienta z zawarcia Umowy oraz w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy -w terminie do 12 miesięcy od wydania decyzji przez GRENKE. Dane przetwarzane są także w celu prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator i osoby przez niego zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o ofercie, procesu zawierania Umowy, udzielania odpowiedzi na zapytania;

b) w celu realizacji Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji Umowy; Dane przetwarzane są także w celu prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator i osoby przez niego zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, udzielania odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie świadczonych usług, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę, rozpatrywania skarg na jakość świadczonych usług, prowadzenia windykacji itp. Dane będą również przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Portalu Leasingowego GRENKE i jego funkcjonalności dla użytkowników.
c) w celu obciążenia Klienta kosztami ubezpieczenia przedmiotu leasingu i likwidacji szkody, zgodnie z Umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - na czas realizacji Umowy i likwidacji szkody;

d) na okoliczność prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;  

e) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej z Umową;
f) w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora - podatkowych, sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom a także przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust.1 lit. c RODO) – do czasu ustania tych obowiązków. W szczególności należy pamiętać, iż Spółka jest traktowana jako instytucja finansowa, co czyni ją „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Spółce ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z ww. ustawy. Jednocześnie Spółka pozostaje uprawniona i zobowiązana do weryfikacji tożsamości Klienta, a także ustalenia beneficjenta rzeczywistego Klienta oraz oceny czy nie stanowi on osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP).

g) w celu marketingu własnych produktów lub usług GRENKE (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu;

h) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;

i) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GC FAKTORING POLSKA sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;

j) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;

k) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;

l) w celu udostępnienia danych Klienta spółce GC FAKTORING POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celach marketingowych – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. 

 

2. Dodatkowo, w przypadku udzielenia przez Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz wspólnikami spółek cywilnych Pełnomocnictwa [dalej: Pełnomocnictwo] do składania upoważnień [dalej: Upoważnienie] niezbędnych do pozyskania informacji gospodarczych lub danych gospodarczych potrzebnych do weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a' Ustawy Prawo bankowe w związku z art. 13 lub art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, GRENKE przetwarza dane w celu jego realizacji, co stanowi uzasadniony interes administratorów danych, będący podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu cofnięcia pełnomocnictwa. Administratorami danych osobowych Klienta, na podstawie udzielonych ww. Pełnomocnictw są poniższe podmioty [dalej: Administratorzy Baz]: 

a) BIG InfoMonitor S.A. Adres e-mail do Administratora: [email protected];
Adres e-mail do wyznaczonego Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: [email protected];

b) Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Adres e-mail do Administratora: [email protected];
Adres e-mail do wyznaczonego Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: [email protected];


c) Związek Banków Polskich Adres e-mail do Administratora: [email protected];
Adres e-mail do wyznaczonego Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: [email protected]

d) ERIF BIG S.A.

e) Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. 


Administratorzy Baz przetwarzają dane w celu ewentualnej weryfikacji poprawności udzielenia upoważnienia niezbędnego do udostępnienia informacji gospodarczych lub danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratorów Baz, będący podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administratorzy Baz przetwarzają dane osobowe Klienta w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL (lub data urodzenia), numer dokumentu tożsamości. GRENKE jest uprawniona w imieniu Klienta do odebrania klauzuli informacyjnej znajdującej się na upoważnieniu.


6. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)

 

W odniesieniu do ujawnienia danych odbiorcom spoza GRENKELEASING sp. z o.o. możemy ujawnić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład:

 

 • Instytucje publiczne (np. Rzecznik Finansowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej) – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 • Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze itp. – w celu oceny zdolności leasingowej/płatniczej;
 • GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka, świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych spółek;        
 • Podmioty świadczące usługi ubezpieczenia należności objętych leasingiem; 
 • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;
 • Podmioty świadczące dla spółek albo w ich imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, detektywistyczne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku, gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (obecnie Autenti);
 • Porównywalne instytucje, którym przekazujemy dane osobowe w trakcie naszych relacji biznesowych z Tobą (w zależności od umowy, np. banki, agencje kredytowe);
 • GC FAKTORING POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - wyłącznie na podstawie dodatkowych i dobrowolnych zgód

 

7. Czy dane są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Dane zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji, kiedy:

 

 • jest to niezbędne w celu świadczenia usługi zgodnie z Twoją dyspozycją (np. dokument cesji należności, polecenie przelewu itp.), 
 • jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (np. w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie sprawozdawczości podatkowej), lub
 • udzieliłeś specjalnej zgody by przekazać dane.

 

Dane nie są przekazywane poza EOG.

 

8. Czy moje dane osobowe są profilowane?  (profilowanie/zautomatyzowane podejmowanie decyzji)

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, na potrzeby scoringu oraz w celu oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Spółka nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

9. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

GRENKE informuje, że Klientowi przysługuje:

1. Prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszej informacji adres e-mail; 

2. Prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;

3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli:

a) Klient cofnął zgodę na ich przetwarzanie;

b) Klient wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);

c) dane osobowe Klienta nie są przetwarzane zgodnie z prawem; dane osobowe Klienta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone;

d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Klient:

a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość; 
b) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

b) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;

7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: [email protected].

Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;
8. Prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.

10. Zmiana treści informacji 

Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej.

Informacja o danych osobowych – KONTRAHENT

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez GRENKELEASING Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”; „GRENKE”, „Administrator”). W celu zapewnienia przejrzystości poniższego dokumentu dla określenia Ciebie jako osoby, która udostępnia dane przez zawarcie Umowy z GRENKELEASING Sp. z o.o. jako jej strona, lub ujawnia te dane zawierając Umowę w imieniu osoby prawnej będącej stroną Umowy, bądź też w imieniu Strony Umowę wykonuje, zastosowano pojęcie: „Kontrahent”.


Używane poniżej zaś pojęcie „Umowa” oznacza każdą umowę, których stroną jest GRENKELEASING Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu zawartą z Kontrahentem (inną niż umowa leasingu lub podobna umowa związana z udzieleniem finansowania).


Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: [email protected].

Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie danych osobowych? (Administrator Danych Osobowych)

 

Administratorem danych osobowych jest: 


GRENKELEASING Sp. z o.o. 
ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815.
Email: [email protected]

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

2. Czy muszę podać swoje dane osobowe? (dobrowolność podania danych osobowych)

 

1. GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy. 

2. Obowiązek przetwarzania przez GRENKE danych takich jak: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo, adres i dane dokumentu tożsamości wynikają z obowiązującego prawa, w tym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na GRENKE obowiązek identyfikacji i weryfikacji Kontrahenta w oparciu o dokument tożsamości, przed zawarciem transakcji biznesowej. Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione GRENKE, podjęcie i kontynuowanie współpracy z Kontrahentem będzie niemożliwe.

3. Wyrażenie przez Kontrahenta dodatkowych (fakultatywnych) zgód jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji Umowy. 

 

 3. Skąd pochodzą moje dane osobowe? (źródło pochodzenia danych osobowych)

 

1. Najczęściej przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych Kontrahentów w ramach naszej relacji biznesowej (proces zawierania i wykonywania Umowy). 

2. Ponadto przetwarzamy - o ile jest to konieczne do świadczenia naszych usług - dane osobowe, które możemy gromadzić z publicznie dostępnych źródeł (np. giełdy wierzytelności, wywiadownie gospodarcze, księgi wieczyste, Rejestr Przedsiębiorców KRS, CEiDG, Biała Lista Podatników VAT, prasa, Internet).

 

 4. Jakie rodzaje danych osobowych przetwarza GRENKE? (kategorie przetwarzanych danych osobowych)

 

1. Pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.

2. Zakres przetwarzanych danych zależy od naszej relacji. Ale najszerzej to określając wskazujemy, iż odpowiednie przetwarzane dane osobowe mogą obejmować:

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia i narodowość, wizerunek, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL, nazwa firmy, REGON, NIP); 
 • Dane kontaktowe (telefon, adres e-mail, adres do korespondencji, adres działalności gospodarczej);
 • Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu, przelew weryfikacyjny);
 • Dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. z wywiadowni gospodarczej, KRS on-line, akt tradycyjnych KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Biała Lista Podatników VAT, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych itp.);
 • Adres IP. 

oraz inne dane porównywalne z wyżej wymienionymi kategoriami.

 

 5. W jakim celu i jak długo GRENKE przetwarza dane osobowe? (cel i okres przetwarzania) 

 

1. GRENKE przetwarza dane osobowe Kontrahenta realizując poniższe cele: 

a) w celu nawiązania współpracy z Kontrahentem lub podmiotem, który Kontrahent reprezentuje (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji warunków Umowy; 

b) w celu realizacji Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji Umowy; Dane przetwarzane są także w celu prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator i osoby przez niego zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, udzielania odpowiedzi na zapytania w sprawie współpracy.

c) na okoliczność prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego.

d) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej z Umową.

e) w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora - podatkowych, sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom, a także przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust.1 lit. c RODO) – do czasu ustania tych obowiązków. W szczególności należy pamiętać, iż Spółka jest traktowana jako instytucja finansowa, co czyni ją „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Spółce ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z ww. ustawy. Jednocześnie Spółka pozostaje uprawniona i zobowiązana do weryfikacji tożsamości Kontrahenta, a także ustalenia beneficjenta rzeczywistego Kontrahenta oraz oceny czy nie stanowi on osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP).

f) w celu marketingu własnych produktów lub usług GRENKE (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia przez Kontrahenta sprzeciwu;

 

 6. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)

 


W odniesieniu do ujawnienia danych odbiorcom spoza GRENKELEASING sp. z o.o. możemy ujawnić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład:


• Instytucje publiczne (np. Rzecznik Finansowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej) – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
• GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych spółek;        
• Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;
• Podmioty świadczące dla spółek albo w ich imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 7. Czy dane są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?


GRENKE nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej ani poza EOG.

 

 8. Czy moje dane osobowe są profilowane?  (profilowanie/zautomatyzowane podejmowanie decyzji)


Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania w celu oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Spółka nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 9. Uprawnienia Kontrahenta związane z przetwarzaniem danych osobowych


GRENKE informuje, że Kontrahentowi przysługuje:


1. Prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszej informacji adres e-mail;


2. Prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;


3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli:

a) kontrahent cofnął zgodę na ich przetwarzanie;

b) kontrahent wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);

c) dane osobowe Kontrahenta nie są przetwarzane zgodnie z prawem;

d) dane osobowe Kontrahenta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Kontrahent:

a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość; 
b) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Kontrahent sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


5. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;


6. Prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:

a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

b) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;

 

7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kontrahent dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: [email protected]
Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;


8. Prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa. 

 

 

10. Zmiana treści informacji 


Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Kontrahent, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej.

Informacja o danych osobowych – UŻYTKOWNIK

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez GRENKELEASING Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”; „GRENKE”, „Administrator”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla:

Rozdział 1. osoby, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GREKE w postaci prowadzenia działań marketingowych własnych produktów lub usług;

Rozdział 2. osoby, które udostępnią dane, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.grenke.pl lub wysłanie e-maila w szczególności w poniższych celach:

I. otrzymania odpowiedzi na zapytanie zgłoszone w formularzu;

II. prowadzenia komunikacji drogą telefoniczną lub elektroniczną;

III. otrzymania kalkulacji rat leasingowych oferowanych przez GRENKE;

IV. zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu poleasingowego;

V. komunikacji w przedmiocie potencjalnej współpracy;

VI. subskrypcji newsów;

VII. otrzymywania informacji handlowych;

 i udziela zgód na przetwarzanie danych, zastosowano pojęcie: „Użytkownik”.

Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych. 


Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie danych osobowych? (Administrator Danych Osobowych)

 

 Administratorem danych osobowych jest: 


GRENKELEASING Sp. z o.o. 
ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815.
Email: [email protected]


Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.


Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.


Administrator danych osobowych informuje, że wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ich udzielającą, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

Rozdział 1:

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

 

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.

 

Źródło danych

Informujemy, że Twoje dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie.

 

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Twoje dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

 

Uprawnienia

Masz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawo do skargi

W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Rozdział 2

Czy muszę podać swoje dane osobowe? (dobrowolność podania danych osobowych)


GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji każdorazowo określonego celu. 

 

Skąd pochodzą moje dane osobowe? (źródło pochodzenia danych osobowych)


Przetwarzamy dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika w ramach poszczególnych usług i funkcjonalności Strony Internetowej www.grenke.pl wskazanych na wstępie niniejszego Komunikatu.


Jakie rodzaje danych osobowych przetwarza GRENKE? (kategorie przetwarzanych danych osobowych)

 

 1. Pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
 2. Zakres przetwarzanych danych zależy od naszej relacji i rodzaju poszczególnych usług i funkcjonalności Strony Internetowej www.grenke.pl wskazanych na wstępie niniejszego Komunikatu, z których skorzystałeś. Ale najszerzej to określając wskazujemy, iż odpowiednie przetwarzane dane osobowe mogą obejmować:
 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, REGON, NIP);
 • Dane kontaktowe (telefon, adres e-mail, adres do korespondencji, adres działalności gospodarczej);
 • Dane o zobowiązaniach, dane finansowe, dane o sytuacji gospodarczej (np. dane dot. wyników finansowych przedsiębiorcy);
 • Dane o obrotach i transakcjach na rachunkach bankowych;
 • Dane o stanie cywilnym i ustroju majątkowym małżeńskim;
 • Dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. z wywiadowni gospodarczej, KRS on-line, akt tradycyjnych KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych itp.);
 • Adres IP;

oraz inne dane porównywalne z wyżej wymienionymi kategoriami.

 
W jakim celu i jak długo GRENKE przetwarza dane osobowe? (cel i okres przetwarzania) 


GRENKE pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane:

Ad I  Formularz kontaktowy - Dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym:

a)    w celu realizacji kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;
b)    w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
c)    w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
d)    w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
e)    w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;

 

Ad II  Formularz kontaktowy dotyczący subskrypcji newsów - Dane osobowe wskazane w formularzu dotyczącym subskrypcji newsów:

a)    w celu realizacji kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
b)    w celach marketingowych na podstawie zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
c)    w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
d)    w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie zgody (via: SMS, via: e-mail w tym newslettera), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
e)    w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;


Ad III  Formularz kontaktowy dotyczący sprzedaży sprzętu poleasingowego - Dane osobowe wskazane w formularzu dotyczącym sprzedaży sprzętu poleasingowego:

a)    w celu realizacji kontaktu i uzyskania odpowiedzi na pytanie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
b)    w celu zawarcia umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas ofertowania i negocjacji warunków umowy;
c)    w celu realizacji umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;
d)    w celu prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;
e)    w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
f)    w celu przekazywania informacji handlowych drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
g)    w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
h)    w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;

 

Ad IV  Kalkulator rat leasingowych - adres e-mail:

a)    w  celu uzyskania propozycji kalkulacji rat leasingowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez użytkownika zgody;
b)    w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
c)    w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
d)    w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
e)    w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;


Ad V  Formularz – zapytanie o współpracę - dane osobowe wskazane w formularzu wypełnianym w celu nawiązania współpracy: 

a)    w celu realizacji kontaktu w przedmiocie możliwości nawiązania współpracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
b)    w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
c)    w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
d)    w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
e)    w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;


Ad VI  Wiadomości e-mail - Dane kontaktowe (adres email oraz inne dane kontaktowe podane w stopce maila) + dane osobowe podane w treści wiadomości e-mail:

a)    w celu realizacji kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;
b)    w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;
c)    w celu prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;
d)    w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;
e)    w innych celach jeśli została wyrażona na to dodatkowa zgoda np.:

 • w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
 • w celu marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich współpracujących z GRENKE – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
 • w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
 • w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody.

 

Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)


W odniesieniu do ujawnienia danych odbiorcom spoza GRENKELEASING sp. z o.o. możemy ujawnić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład:

 • Instytucje publiczne (np. Rzecznik Finansowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej) – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 • GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka, świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych spółek;        
 • Podmioty świadczące dla spółek albo w ich imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku, gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
Czy dane są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?


GRENKE nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej ani poza EOG.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?  (profilowanie / zautomatyzowane podejmowanie decyzji)


Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

GRENKE informuje, że Użytkownikowi przysługuje:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszej informacji adres e-mail;
2. Prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli: 

a)    Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie;
b)    Użytkownik wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);
c)    dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone;
d)    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Użytkownik:

a)    kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość; 
b)    wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
c)    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5.  Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

6.   Prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:

a)    z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
b)   w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;

7.  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: [email protected].

Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;

8.  Prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa. 

 

Zmiana treści informacji 


Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej.

Informacja o danych osobowych – DOSTAWCA

1. Czyje dane możemy przetwarzać i w jakich okolicznościach? (Wstęp)

 

 1. Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu danych osobowych przez GRENKELEASING Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”, „GRENKE”, „Administrator”). Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania przez GRENKE danych osobowych następujących podmiotów:
 1. Dostawcy sprzętów / ruchomości / dóbr które mogą podlegać leasingowi (ew. ofertowanych do finansowania leasingowego) - nawet jeśli Dostawca nie nawiązał żadnej relacji z GRENKE i nie specjalizuje się we współpracy z firmami leasingowymi;
 2. Ewentualnych osób fizycznych których imiona i nazwiska występują w firmie dostawcy / na okazanych nam dokumentach (np. właściciel, wspólnik, księgowa wystawiająca fakturę / proformę);
 3. Reprezentantów / pełnomocników / pracowników Dostawcy których dane osobowe mogą pojawić się w związku ze współpracą z GRENKE (np. pracownik, opiekun klienta, przedstawiciel handlowy itp.).
 1. Warto bowiem pamiętać, że GRENKE współpracuje z wieloma dostawcami dóbr (sprzętów, ruchomości oprogramowania itp.) podlegających finansowaniu leasingowemu – nie zawsze w oparciu o stałe umowy. Jeśli GRENKE zawarła umowę z takim dostawcą, wówczas traktuje go jako „Kontrahenta” i właściwa dla niego będzie informacja o przetwarzaniu danych w kategorii „Kontrahent”.
 2. Mogą jednak również zdarzyć się sytuacje w których GRENKE przetwarza dane osobowe podmiotów wskazanych w pkt 1) lit. a)-c) powyżej na skutek negocjowania współpracy, czy też indywidualnej wyceny dóbr do finansowania leasingowego. Wówczas możemy przetwarzać takie dane osobowe i niniejszy komunikat zawiera informację w tymże zakresie. Staramy zapewnić się dostępność niniejszej informacji również w takich sytuacjach, ale nie zawsze jest to w możliwe i wykonalne, stąd też uznaliśmy za ważne, aby taka informacja znajdywała się na stale w naszych kanałach komunikacji,  w tym na stronach Internetowych.
 3. Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: [email protected].
 4. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych (w tym RODO).

 

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie danych osobowych? (Administrator Danych Osobowych)

 

 1. Administratorem danych osobowych jest: GRENKELEASING Sp. z o.o. , ul. Abpa A.Baraniaka 88, 61-131 Poznań- spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815, Email: [email protected].
 2. Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.
 3. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

3. Czy muszę podać swoje dane osobowe? (dobrowolność podania danych osobowych)

 

GRENKE realizując zasadę minimalizacja przetwarzania danych osobowych, dąży do tego aby na etapie ofertowania / wyceny finansowania leasingowego zbierać jak najmniej danych osobowych o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a)-c) albo nie zbierać ich wcale. GRENKE nie wymaga podania takich danych osobowych dla wyceny finansowania leasingowego od wnioskującego o finansowanie. Zdarza się jednak że podmiot ubiegający się o finansowanie, dla wyceny przedstawia nam np. fakturę proformę / ofertę / wycenę która może zawierać dane osobowe o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a)-c). W ten sposób celem wyceny finansowania / leasingu – mniej lub bardziej intencjonalnie musimy przetwarzać takie dane osobowe.

 

4. Skąd pochodzą moje dane osobowe? (źródło pochodzenia danych osobowych)

 

 1. Jak wskazaliśmy w ust. 3 powyżej – najczęściej przetwarzamy dane otrzymane od podmiotu ubiegającego się o finansowanie leasingowe, dokonującego wyceny.
 2. Ponadto celem oceny wiarygodności dostawcy przedmiotu leasingu – możemy niekiedy przetwarzać - dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł (np. Rejestr Przedsiębiorców KRS, CEiDG, Biała Lista Podatników VAT, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowy Rejestr Zadłużonych, biura informacji gospodarczej, giełdy wierzytelności, itp.).

 

5. Jakie rodzaje danych osobowych przetwarza GRENKE? (kategorie przetwarzanych danych osobowych)

 

 1. Pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
 2. Zakres przetwarzanych danych zależy od naszej relacji. Ale najszerzej to określając, wskazujemy iż przetwarzane dane osobowe mogą obejmować:
 • Dane identyfikacyjne (nazwa firmy, REGON, NIP);
 • Dane kontaktowe (adres e-mail, adres działalności gospodarczej);
 • Pozostałe dane objęte okazywanymi nam fakturami / fakturami proforma / ofertami / wycenami;
 • Dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. Rejestr Przedsiębiorców KRS, CEiDG, Biała Lista Podatników VAT, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowy Rejestr Zadłużonych, biura informacji gospodarczej, giełdy wierzytelności, itp.);

 

6. W jakim celu i jak długo GRENKE przetwarza dane osobowe? (cel i okres przetwarzania)

 

GRENKE przetwarza dane osobowe Dostawcy realizując poniższe cele:

 1. w celu wyceny finansowania leasingowego przedmiotu znajdującego się w ofercie Dostawcy, w tym objętego fakturą proforma / ofertą / fakturą / wyceną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji finansowania;
 2. w celu nawiązania współpracy z Dostawcą  i oceny jego wiarygodności biznesowej pod kątem współpracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji warunków umowy;
 3. w celu realizacji Umowy – zakupu przedmiotu pod finansowanie leasingowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;
 4. na okoliczność prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego.
 5. w  celu marketingu własnych produktów lub usług GRENKE (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia przez Dostawcę sprzeciwu;

 

7. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)
 

GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład:

 • Instytucje publiczne (np. Rzecznik Finansowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej) – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 • GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych spółek;        
 • Podmioty świadczące dla spółek albo w ich imieniu usługi: typu cloud, IT, prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 

8. Czy dane są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

 

Dane nie są przekazywane poza EOG.

 

9. Czy moje dane osobowe są profilowane?  (profilowanie / zautomatyzowane podejmowanie decyzji)

 

Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w ramach automatycznego podejmowania decyzji.

 

10. Uprawnienia Dostawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

 GRENKE informuje, że Dostawcy (lub innym podmiotom wskazanym w ust. 1 pkt. 1 lit. a)-c) niniejszej informacji)  przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszej informacji adres e-mail;
 2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
 3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:
 1. Podmiot cofnął zgodę na ich przetwarzanie;
 2. Podmiot wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);
 3. dane osobowe Podmiotu nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
  dane osobowe Podmiotu nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Podmiot:

kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;

 1. wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 2. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
 1. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Podmiotu – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego  o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 2. w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podmiot dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: [email protected]
  Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;
 2. Prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.

 

11. Zmiana treści informacji

 

Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Podmiot, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej.
 

 

Informacja o danych osobowych – poręczyciel

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez GRENKELEASING Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”; „GRENKE”, „Administrator”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla osoby, która udostępnia dane osobowe w ramach udzielenia poręczenia weksla in blanco (dalej: „Poręczyciel”) wystawionego przez osobę / podmiot która zawarła z GRENKELEASING sp. z o.o. umowę leasingu, umowę pożyczki (lub inną podobną umowę wynikającą z zakresu świadczonych przez nas usług oraz naszej oferty produktowej).  Poniższa informacja jest skierowana także dla współmałżonka Poręczyciela, jeżeli jego dane zostały udostępnione w dokumencie Deklaracji Poręczyciela do weksla in blanco.

 

Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie danych osobowych? (Administrator Danych Osobowych)

 

Administratorem danych osobowych jest: 
GRENKELEASING Sp. z o.o. 
ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815.
Email: [email protected] 

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

2. Czy muszę podać swoje dane osobowe? (dobrowolność podania danych osobowych)


GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do skutecznego dokonania poręczenia wekslowego i wystawienia deklaracji poręczyciela wekslowego, a także wywiązania się przez Spółkę z obowiązków prawnych, w tym związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

3. Skąd pochodzą moje dane osobowe? (źródło pochodzenia danych osobowych)


W ramach stosunku poręczenia wekslowego przetwarzany dane osobowe pozyskane albo bezpośrednio od poręczyciela wekslowego, albo od samego wystawcy weksla in blanco (będącego najczęściej osobą bliską dla poręczyciela). Ponadto przetwarzamy - o ile jest to konieczne do oceny przydatności poręczenia/jego wykonania - dane osobowe, które możemy gromadzić z publicznie dostępnych źródeł (np. giełdy wierzytelności, wywiadownie gospodarcze, księgi wieczyste, Rejestr Przedsiębiorców KRS, CEiDG, prasa, Internet).

 

4. Jakie rodzaje danych osobowych przetwarza GRENKE? (kategorie przetwarzanych danych osobowych)


1. GRENKE pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane;
2. GRENKE przetwarza poniższe kategorie danych osobowych: 

 • Dane identyfikacyjne Poręczyciela (imię i nazwisko, PESEL, adres, nazwa firmy, numer NIP, REGON, data i miejsce urodzenia,  numer i seria dokumentu tożsamości);
 • Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres działalności gospodarczej);
 • Dane o stanie cywilnym i ustroju majątkowym małżeńskim;
 • Dane identyfikacyjne współmałżonka Poręczyciela (imię i nazwisko, PESEL);
 • Dane uwierzytelniające Poręczyciela (np. wzór podpisu);
 • Inne dane, które wynikają z treści Poręczenia, które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane;
 • Dane o zobowiązaniach, dane finansowe, dane o sytuacji gospodarczej (np. dane dot. wyników finansowych);
 • Dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. z wywiadowni gospodarczej, KRS on-line, akt tradycyjnych KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych itp.).

 

5. W jakim celu i jak długo GRENKE przetwarza dane osobowe? (cel i okres przetwarzania) 


1. GRENKE przetwarza dane osobowe Klienta realizując poniższe cele: 
a)    w celu wykonywania umowy (stosunku) poręczenia wekslowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b)    w celu oceny zdolności (przydatności) płatniczej poręczyciela dla udzielenia poręczenia za zobowiązania wystawcy weksla oraz udzielenia tego poręczenia (w tym wystawienia deklaracji poręczyciela wekslowego) oraz jego wykonywania (w tym ewentualnej korespondencji – np. zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązań przez wystawcy weksla/wezwanie do wykupu weksla itp.) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c)    w celu wykonywanie uprawnień wierzyciela, w tym tzw. czynności zachowawczych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z poręczenia, w tym windykacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w lit. a)-c) powyżej przez okres istnienia wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem wekslowym tj. najpóźniej do czasu jej całkowitego wygaśnięcia (np. rozwiązania umowy leasingowej i jej całkowitego rozliczenia) albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z poręczenia wekslowego (jeżeli zadłużenie z umowy leasingowej nie zostało spłacone);
d)    w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej z umową leasingu, której dotyczy Poręczenie.

 

6. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)


W odniesieniu do ujawnienia danych odbiorcom spoza GRENKELEASING sp. z o.o. możemy ujawnić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład:

 

 • Instytucje publiczne (np. Rzecznik Finansowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej) – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 • Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze itp. – w celu oceny zdolności leasingowej/płatniczej;
 • GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka, świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych spółek;        
 • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;
 • Podmioty świadczące dla spółek albo w ich imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, detektywistyczne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku, gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • nabywcy wierzytelności objętej poręczeniem wekslowym – w przypadku dokonania indosu wekslowego i/lub zbycia wierzytelności wobec poręczyciela wekslowego. 
 
7. Czy dane są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?


GRENKE nie przekazuje danych poręczyciela poza teren Unii Europejskiej ani EOG.

 

8. Czy moje dane osobowe są profilowane?  (profilowanie/zautomatyzowane podejmowanie decyzji)


Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, na potrzeby scoringu oraz w celu oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Spółka nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

9. Uprawnienia Poręczyciela związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

GRENKE informuje, że Poręczycielowi przysługuje:

1. Prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszej Informacji adres e-mail;
2. Prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie; 
3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli:

a)     Poręczyciel wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);
b)    dane osobowe Poręczyciela nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
c)    dane osobowe Poręczyciela nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone;
d)    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

4.  Prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Poręczyciel:

a)    kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość; 
b)    wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
c)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Poręczyciel sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
d)    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5.    prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

6.    prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:

a)     z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Poręczyciela – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
b)   w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;

7.    Prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa. 

 

10. Zmiana treści informacji 


Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Poręczyciel, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej.

Informacja o danych osobowych – KANDYDAT DO PRACY

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez GRENKELEASING Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”; „GRENKE”, „Administrator”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla osoby, która udostępnia dane i udziela zgody na przetwarzanie danych, w celu udziału w procesie rekrutacyjnym (dalej także jako: „Kandydat”).

Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych. 

 

1.    Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie danych osobowych? (Administrator Danych Osobowych)

Administratorem danych osobowych jest: 
GRENKELEASING Sp. z o.o. 
ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815.
Email: [email protected]


Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.


Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.


Administrator danych osobowych informuje, że wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ich udzielającą, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także jako: „RODO”), a także powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

2. Czy muszę podać swoje dane osobowe? (dobrowolność podania danych osobowych)

GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do udziału Kandydata w procesie rekrutacyjnym. 

 

3. Skąd pochodzą moje dane osobowe? (źródło pochodzenia danych osobowych)


1. Na potrzeby procesu rekrutacyjnego przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy dobrowolnie od Kandydatów. 
2. Jeśli Kandydat udzielił BIGRAM S.A. zgody na udostepnienie danych osobowych m.in. GRENKE w celu wzięcia udziału w rekrutacji przeprowadzanej przez GRENKE, to źródłem pozyskanych danych osobowych przez GRENKE jest BIGRAM S.A.

 

4.    Jakie rodzaje danych osobowych przetwarza GRENKE? (kategorie przetwarzanych danych osobowych)


Standardowo przetwarzane dane osobowe Kandydatów mogą obejmować:
a)  Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia i narodowość, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL, nazwa firmy, REGON, NIP);
b)  Dane kontaktowe wskazane przez Kandydata (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji);
c)  Dane dotyczące wykształcenia;
d)  Dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
e)  Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu);
f)  Spółka może także przetwarzać inne kategorie danych osobowych – wówczas gdy wraz ze zgłoszeniem rekrutacyjnym otrzymała szerszy zakres danych osobowych niż wskazanych powyżej, a ze zgłoszenia wynika wprost albo w sposób dorozumiany (lecz taki aby można było uznać to za zgodę udzieloną wg RODO), że kandydat udzielił zgodę na przetwarzanie także tych dodatkowych danych osobowych. Standardowym przykładem jest załączenie do CV zdjęcia, czego Spółka nie wymaga.

 

5.    W jakim celu i jak długo GRENKE przetwarza dane osobowe? (cel i okres przetwarzania


1. GRENKE przetwarza dane osobowe Kandydata realizując poniższe cele: 
a)    w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy);
b)    w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c)    w celu oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które aplikuje Kandydat, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d)    w celu oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikuje Kandydat, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e)    w celu nawiązania z Kandydatem stosunku pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu pracy);
f)    w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i zabezpieczania roszczeń, obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego, w tym przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, do którego przystępuje Kandydat, Twoje dane osobowe będą przechowywane do 14 dni od dnia jego zakończenia (lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli jest wymagana bądź zgłoszenia sprzeciwu, jeśli jest uprawniony). W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane osobowe będą przechowywane do 12 miesięcy od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.

 

6.    Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)


W odniesieniu do ujawnienia danych odbiorcom spoza GRENKELEASING sp. z o.o. możemy ujawnić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład:
•    GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych spółek, zatrudnienia na stanowiska kierownicze (ocena kandydata);        
•    Podmioty świadczące dla spółek albo w ich imieniu usługi: HR, rekrutacyjne, prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 

7.    Czy dane są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?


GRENKE nie przekazuje danych Kandydatów poza teren Unii Europejskiej ani EOG.

 

8.    Czy moje dane osobowe są profilowane?  (profilowanie/zautomatyzowane podejmowanie decyzji)


Dane Kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

9.    Uprawnienia Kandydata związane z przetwarzaniem danych osobowych

GRENKE informuje, że Kandydatowi przysługuje:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszej informacji adres e-mail;
2. Prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli: 
a)    Kandydat cofnął zgodę na ich przetwarzanie;
b)    Kandydat wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);
c)    dane osobowe Kandydata nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
dane osobowe Kandydata nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone;
d)    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Klient:
a)    kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość; 
b)    wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Kandydat sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
c)    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
a)    z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kandydata – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego  o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
b)    w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydat dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: [email protected].
Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;
8. Prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa. 

 

10. Zmiana treści informacji 


Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Kandydat, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej.

 

Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 61 87237-00

Pon – pt 8:00 – 16:00