Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 61 87237-00

Pon – pt 8:00 – 16:00

CENNIK OPŁAT GRENKELEASING Sp. z o.o. (obowiązuje od dnia 23 czerwca 2020 r.)

Lp.
Rodzaj czynności
Opłata w PLN netto

1. 

Wystawienie opinii o współpracy - według wzoru GRENKE

100zł

2. 

Wystawienie opinii o współpracy – treść uwzględniająca
życzenia Klienta

200zł

3. 

Wydanie duplikatu umowy/dokumentu

50zł

4. 

Wydanie zgody na podnajem / używanie/ przedmiotu umowy
osobie trzeciej w trakcie trwania umowy

200zł

5. 

Aktualizacja danych - zmiana adresu, nazwy itp. zmiany nie wymagające aneksu do umowy

0zł

6. 

Zmiana formy prawnej Klienta, przekształcenie i inne zmiany
wymagające aneksu

300zł

7. 

Cesja z umowy na inny podmiot (zmiana
Korzystającego/Pożyczkobiorcy)

300zł

8. 

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie

200zł

9. 

Przedterminowe zakończenie umowy na wniosek Klienta

100zł

10.

Wysłanie wezwania do zapłaty w formie elektronicznej (monit e-mail)

70zł

11. 

Wysłanie pisemnego wezwania do zapłaty (monit)

80zł

12. 

Wyznaczenie dodatkowego ostatecznego terminu zapłaty
(Ostateczne wezwanie do zapłaty)

80zł

13. 

Wznowienie umowy po wypowiedzeniu

350zł

14. 

Opłata za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia – koszty
działań windykacyjnych

Opłata stała 250zł + 10%
kwoty zaległości

15. 

Opłata za czynności podjęte w celu odbioru przedmiotu
umowy zakończone odmową wydania przedmiotu umowy
firmie windykacyjnej

400zł

16. 

Odbiór przedmiotu umowy przez GRENKE

Koszty poniesione przez
GRENKE +500zł

17. 

Przygotowanie umowy sprzedaży na raty

200zł

18. 

Przygotowanie porozumienia o dobrowolnej spłacie zobowiązań z umowy

200zł

  1. Wszystkie kwoty podawane są w wartościach netto, do opłat naliczony zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej w przypadku wystawienia faktury.
  2. Dokumentem potwierdzającym naliczenie opłaty dodatkowej jest faktura VAT.
  3. W przypadku równoczesnego wysłania monitu / ostatecznego wezwania (poz. 11 i 12 Cennika Opłat) w formie pisemnej  i elektronicznej, naliczana będzie jedna opłata dodatkowa, od formy pisemnej.

  4. Należne opłaty nie podlegają zwrotowi.
  5. Pozycje i postanowienia Cennika Opłat dotyczą wszystkich rodzajów umów leasingu, umowy pożyczki lub innych podobnych umów wynikających z zakresu świadczonych usług przez GRENKE

Cennik do pobrania