Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 61 87237-00

Pon – pt 8:00 – 16:00

CENNIK OPŁAT GRENKELEASING Sp. z o.o. (obowiązuje od 2023-09-01)

Lp.
Rodzaj czynności
Opłata w PLN netto

1. 

Wystawienie opinii o współpracy - według wzoru GRENKE

100zł

2. 

Wystawienie opinii o współpracy – treść uwzględniająca wytyczne Korzystającego

200zł

3. 

Wydanie duplikatu umowy / dokumentu

50zł

4. 

Wydanie zgody na podnajem / używanie / przedmiotu umowy osobie trzeciej w trakcie trwania umowy

200zł

5. 

Aktualizacja danych - zmiana adresu, nazwy itp. zmiany nie wymagające aneksu do umowy

0zł

6. 

Zmiana formy prawnej Korzystającego, przekształcenie i inne zmiany wymagające aneksu

0zł

7.

Rozpatrzenie wniosku o cesję umowy (opłaca dotychczasowy Korzystający)

100zł

8.

Cesja umowy na inny podmiot - zmiana Korzystającego (opłaca nowy Korzystający)

300zł

9. 

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie

200zł

10.

Przygotowanie kalkulacji przedterminowego zakończenia umowy

50zł

11. 

Przedterminowe zakończenie umowy na wniosek Korzystającego

200zł

12.

Przygotowanie raportu / zestawienia na indywidualne zamówienie Korzystającego (w tym oświadczenie dla audytora)

200zł

13. 

Wysłanie wezwania do zapłaty w formie elektronicznej (monit e-mail)

70zł

14. 

Wyznaczenie dodatkowego ostatecznego terminu zapłaty (ostateczne wezwanie do zapłaty)

80zł

15. 

Wznowienie umowy po wypowiedzeniu

350zł

16. 

Opłata za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia – koszty działań windykacyjnych

Opłata stała 250zł + 10% kwoty zaległości

17. 

Opłata za czynności podjęte w celu odbioru przedmiotu umowy zakończone odmową wydania przedmiotu umowy firmie windykacyjnej umowy firmie windykacyjnej

400zł

18. 

Odbiór przedmiotu umowy przez GRENKE

Koszty poniesione przez GRENKE +500zł

19. 

Przygotowanie umowy sprzedaży na raty

200zł

20. 

Przygotowanie porozumienia o dobrowolnej spłacie zobowiązań

200zł

  1. Do wskazanych opłat naliczony zostanie podatek VAT w wysokości  ustawowej w przypadku wystawienia faktury.
  2. Dokumentem potwierdzającym naliczenie opłaty dodatkowej jest faktura VAT.

  3. W przypadku równoczesnego wysłania ostatecznego wezwania (poz. 14 Cennika Opłat) w formie pisemnej i elektronicznej, naliczana będzie jedna opłata dodatkowa, od formy pisemnej.

  4. Pozycje i postanowienia Cennika Opłat dotyczą wszystkich rodzajów umów leasingu, najmu lub innych podobnych umów wynikających z zakresu świadczonych usług przez GRENKE.