Ochrona danych osobowych

Dbamy o Twoje dane osobowe! Aby w sposób wyczerpujący, czytelny i zrozumiały spełnić obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych wprowadziliśmy informację o danych osobowych w kilku wariantach. Każdy z wariantów informacji jest przygotowany rodzajowo dla konkretnej grupy podmiotów / osób, których dane osobowe przetwarzamy – faktorant / wnioskodawca (przedsiębiorca wnioskujący o zawarcie umowy faktoringowej i jego reprezentanci oraz faktorant który zawarł z nami umowę faktoringową i jego reprezentanci), odbiorca (kontrahent/klient faktoranta będący podmiotem zgłoszonym jako odbiorca do faktoringu, czyli dłużnik z wystawianych przez faktoranta faktur), kontrahent (firma współpracująca z nami inaczej niż jako storna umowy faktoringowej), poręczyciel (osoba poręczająca za zobowiązania faktoranta), kandydat do pracy (uczestnik procesu rekrutacyjnego albo osoba która po prostu przesłała nam swoje CV / zgłoszenie rekrutacyjne), użytkownik (użytkownik niniejszej strony Internetowej).

 

Poniższe informacje dotyczą sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz Twoich praw w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

Prosimy o zapoznanie się z dedykowanym dokumentem:
 

Informacja o danych osobowych – faktorant / wnioskodawca

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GC Faktoring Polska Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”; „GC Faktoring”, „Administrator”, „GRENKE”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla:

 

 • przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy faktoringowej i jego reprezentantów (np. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik);
 • klienta tj. faktoranta który zawarł z nami umowę faktoringową (przedsiębiorcy) i jego reprezentantów (np. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik);

 

Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

 

  
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie danych osobowych? (Administrator Danych Osobowych)

 

Administratorem danych osobowych jest: 
GC Faktoring Polska Sp. z o.o. 
ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań 
KRS 0000642184; NIP: 7773270550
Tel: +48 61 8711 500 
Email: [email protected] 

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

 

2. Czy muszę podać swoje dane osobowe? (dobrowolność podania danych osobowych)

 

 1. GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy. 
 2. Obowiązek przetwarzania przez GRENKE danych takich jak: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo, adres i dane dokumentu tożsamości wynikają z obowiązującego prawa, w tym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na GRENKE obowiązek identyfikacji i weryfikacji Klienta w oparciu o dokument tożsamości, przed zawarciem transakcji biznesowej. Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione GRENKE, podjęcie  i kontynuowanie współpracy z Klientem będzie niemożliwe.
 3. Wyrażenie przez Klienta dodatkowych (fakultatywnych) zgód jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji Umowy. 

 

3.  Skąd pochodzą moje dane osobowe? (źródło pochodzenia danych osobowych)

 

 1. Najczęściej przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych Klientów w ramach naszej relacji biznesowej (proces zawierania i wykonywania Umowy). 
 2. Ponadto przetwarzamy - o ile jest to konieczne do świadczenia naszych usług - dane osobowe, które możemy gromadzić z publicznie dostępnych źródeł (np. giełdy wierzytelności, wywiadownie gospodarcze, księgi wieczyste, Rejestr Przedsiębiorców KRS, CEiDG, prasa, Internet).
 3. Możemy także przetwarzać dane osobowe pozyskane od naszych partnerów dystrybucyjnych lub podmiotów zewnętrznych jeśli Klient, dowiedział się o produktach i usługach GRENKE od pośrednika (podmiot pośredniczący w nawiązaniu współpracy   z GRENKE) i wyraził mu zgodę na udostepnienie danych kontaktowych GRENKE w celu zapoznania się z ofertą GRENKE i/lub w celu zawarcia Umowy. 
 4.  Jeśli Klient udzielił GRENKELEASING sp. z o.o. zgody na udostepnienie danych osobowych GRENKE w celu przekazania przez nią swojej oferty i/lub w celu zawarcia z GRENKE Umowy, to  źródłem pozyskanych danych osobowych jest GRENKELEASING sp. z o.o.

 

 

4.  Jakie rodzaje danych osobowych przetwarza GRENKE? (kategorie przetwarzanych danych osobowych)

 

 1. Pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
 2. Zakres przetwarzanych danych zależy od naszej relacji. Ale najszerzej to określając, wskazujemy iż przetwarzane dane osobowe mogą obejmować:

 

 • Dane identyfikacyjne osoby (np. imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia,  numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL);
 • Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres działalności gospodarczej);
 • Dane identyfikujące (np. informacje z dowodu tożsamości);
 • Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu);
 • Dane o zobowiązaniach, dane finansowe, dane o sytuacji gospodarczej (np. dane dot. wyników finansowych przedsiębiorcy);
 • Dane o obrotach i transakcjach na rachunkach bankowych;
 • Dane o stanie cywilnym i ustroju majątkowym małżeńskim;
 • Dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. z wywiadowni gospodarczej, KRS on-line, akt tradycyjnych KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Biała Lista Podatników VAT, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych itp.);
 • Dane dla Portalu Faktoringowego GRENKE (factoring.grenkeonline.com) (np. nazwa użytkownika, hasło, zgłaszane faktury VAT, raporty dzienne, saldo, dokumenty WZ itp.).
 

5. W jakim celu i jak długo GRENKE przetwarza dane osobowe? (cel i okres przetwarzania) 

 

a)    w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w tym oceny zdolności finansowych – na czas ofertowania i negocjacji warunków Umowy; w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy – w terminie do 12 miesięcy od wydania decyzji negatywnej przez GRENKE. Dane przetwarzane są także w celu prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator i osoby przez niego zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o ofercie, procesu zawierania Umowy, udzielania odpowiedzi na zapytania;


b)    w celu realizacji Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji Umowy; Dane przetwarzane są także w celu prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator i osoby przez niego zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, udzielania odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie świadczonych usług, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę, rozpatrywania skarg na jakość świadczonych usług, prowadzenia windykacji itp. Dane będą również przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Portalu Faktoringowego GRENKE i jego funkcjonalności dla użytkowników;


c)    w celu likwidacji szkody ubezpieczeniowej (w przypadku faktoringu bez regresu), zgodnie z Umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  - na czas realizacji Umowy i likwidacji szkody;


d)    na okoliczność prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;  


e)    w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej  z Umową;


f)    w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora - podatkowych,  sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom a także  przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust.1 lit. c RODO) – do czasu ustania tych obowiązków. W szczególności należy pamiętać, iż Spółka jest traktowana jako instytucja finansowa, co czyni ją „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Spółce ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z ww. ustawy. Jednocześnie Spółka pozostaje uprawniona i zobowiązana do weryfikacji tożsamości Klienta, a także ustalenia beneficjenta rzeczywistego Klienta oraz oceny czy nie stanowi on osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP);


g)    w  celu marketingu własnych produktów lub usług GRENKE (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu;


h)    w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;


i)    w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKELEASING sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;


j)    w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;


k)    w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;

Jeżeli udzieliłeś (udzieliłaś) dodatkowej zgody na przetwarzanie danych dla konkretnych celów (np. przekazywanie danych dla celów marketingowych albo otrzymywanie newslettera). Zgoda taka może być cofnięta w każdej chwili. Jeśli życzysz sobie cofnąć zgodę, prosimy o kontakt z Administratorem w dowolny sposób (e-mail, telefon, pismo na adres Spółki). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody tj. wywołuje skutki od momentu złożenia oświadczenia.

 

 

6.  Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)


Możemy ujawnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim (innym niż Administrator) tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład:

 

 • Instytucje publiczne (np. Rzecznik Finansowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Organy Krajowej Administracji Skarbowej) – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
 • Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze itp. – w celu oceny zdolności / faktoringowej / płatniczej;
 • GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych;        
 • Podmioty świadczące usługi ubezpieczenia należności objętych faktoringiem; 
 • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;
 • Podmioty świadczące dla spółek albo w ich imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, detektywistyczne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • GRENKELEASING sp. z o.o. - wyłącznie na podstawie dodatkowych i dobrowolnych zgód.

 

 

7.  Czy dane są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?


Dane zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy:

 

 • Jest to niezbędne  w celu świadczenia usługi zgodnie z Twoją dyspozycją (np. dokument cesji należności, polecenie przelewu itp.), 
 • Jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  (np. w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie sprawozdawczości podatkowej), lub
 • Udzieliłeś specjalnej zgody by przekazać dane.


Dane nie są przekazywane poza EOG.

 

 

8. Czy moje dane osobowe są profilowane?  (profilowanie / zautomatyzowane podejmowanie decyzji)


Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, na potrzeby scoringu oraz w celu oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Spółka nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

9. Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych? 


Każda osoba (tj. faktorant, jego reprezentant / upoważniony przedstawiciel, pracownik faktoranta) ma prawo do: 


a)    dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
b)    sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
c)    usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, 
d)    ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, 
f)    przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/).

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi no wskazane w punkcie 1 informacji dane kontaktowe.

Informacja o danych osobowych – odbiorca

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu danych osobowych Twojej firmy przez GC Faktoring Polska Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”, „GC Faktoring”, „Administrator”, „GRENKE”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla odbiorcy (kontrahenta) zgłoszonego przez faktoranta do umowy faktoringowej - przedsiębiorcy i jego reprezentantów (np. członka zarządu/prokurenta/osoby upoważnionej do kontaktów), bowiem na skutek zawarcia przez cedenta (faktoranta) umowy faktoringowej z GC Faktoring staliśmy się wierzycielem, a Twoja firma stała się dłużnikiem z wystawianych przez cedenta (faktoranta) faktur VAT.


  
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie danych osobowych? (Administrator Danych Osobowych)

  
Administratorem danych osobowych jest: 
GC Faktoring Polska Sp. z o.o. 
ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań 
KRS 0000642184; NIP: 7773270550
Tel: +48 61 8711 500 
Email: [email protected] 

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

 

2. Dane osobowe – przetwarzane, źródła, kategorie.


GC Faktoring uzyskała dane Twojej firmy od cedenta (faktoranta), przy czym większość z nich to dane publicznie dostępne – wynikające z rejestru przedsiębiorców (KRS/CEiDG).

 

Podanie danych osobowych właściciela firmy/pracownika upoważnionego do kontaktu (na dokumencie zawiadomienia o cesji należności) ma charakter dobrowolny, aczkolwiek będzie stanowiło znaczące ułatwienie w zakresie bieżących kontaktów w relacji GC Faktoring – Twoja firma (zwłaszcza w zakresie potwierdzania salda zadłużenia i faktur, płatności za faktury, monitorowania należności itp.)

 

GC Faktoring uzyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. 

 

GC Faktoring przetwarza następujące kategorie danych osobowych Twojej firmy:

 

 • Dane identyfikacyjne firmy (np. adres, firma, NIP, REGON, KRS);
 • Dane kontaktowe firmy (np. adres działalności gospodarczej, numery telefonu, adresy email itp.);
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu (np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, e-mail służbowy, telefon służbowy);
 • Dane dotyczące wierzytelności objętych cesją na rzecz GC Faktoring jako faktora (cesjonariusza): m.in. dane z faktur VAT i dokumentów WZ wystawianych przez cedenta (faktoranta), dane z bieżącej korespondencji w relacji GC Faktoring z Twoją firmą;
 • Dane finansowe – zwłaszcza powszechnie dostępne (np. z poziomu Portalu ekrs.ms.gov.pl, mf.gov.pl i innych), a także numer rachunku bankowego, dane o obrotach z cedentem (faktorantem) i inne;
 • Dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. z wywiadowni gospodarczej, KRS on-line, akt tradycyjnych KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Biała Lista Podatników VAT, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych itp.).

 

 

3. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Twojej firmy (cel ich przetwarzania) oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ? 
 

GC Faktoring Polska przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele: 
  
a. w celu realizacji cesji wierzytelności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji cesji wierzytelności i stosunku zobowiązaniowego wynikającego z wystawianych przez cedenta (faktoranta) faktur VAT i innych dokumentów rozliczeniowych, w tym m.in. w celu potwierdzania faktury VAT, wierzytelności, salda zadłużenia, rozliczeń, wykonywania wszelkich innych uprawnień wierzyciela wobec dłużnika; 

 

b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora - podatkowych,   sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom a także  przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust.1 lit. c RODO). 
W szczególności należy pamiętać, iż Spółka jest traktowana jako instytucja finansowa, co czyni ją „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Spółce ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z ww. ustawy. 

 

c. w celu wykonywanie uprawnień wierzyciela, w tym tzw. czynności zachowawczych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Twoją firmą a GC Faktoring, w tym windykacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 

4. Jak długo przetwarzane są/będą dane osobowe?


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia niespłaconej wierzytelności tj. najpóźniej do czasu jej całkowitego wygaśnięcia albo przedawnienia roszczeń. Co do zasady jest to okres 3 lat od terminu płatności faktury (zob. art. 118 kodeksu cywilnego), ale okres ten może ulec wydłużeniu (zob.: np. art. 123 kodeksu cywilnego).

 

 

5. Kto może otrzymać dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)


a) Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;


b) Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze itp. – w celu oceny zdolności płatniczej dla przyznania tzw. sublimitu faktoringowego;


c) GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Spółki;


d) Podmioty świadczące usługi ubezpieczenia należności objętych faktoringiem;


e) Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;


f) Podmioty świadczące dla Spółki albo w jej imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, detektywistyczne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 


Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;

 

 

6. Czy dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? 


Co do zasady nie. Dane mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy: (1) jest to niezbędne  dla wykonania celów wskazanych w punkcie 3 (np. cesja zagraniczna i związane z tym polecenia przelewów zagranicznych itp.), (2) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub (3) została udzielona specjalna zgoda by przekazać dane.
Dane nie są przekazywane poza EOG.
 

 

7. Czy dane osobowe są profilowane?


Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, chyba że zostanie wyrażona zgoda w tym zakresie. Spółka nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

8. Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych? 


Każda osoba (w tym odbiorca, jego reprezentanci, upoważnieni pracownicy) ma prawo do: 


a) dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
b) sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
c) usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, 
d) ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, 
f) przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/).

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi no wskazane w punkcie 1 informacji dane kontaktowe. 

Informacja o danych osobowych – KONTRAHENT

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez GC Faktoring Polska Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”, „GC Faktoring”, „Administrator”, „Grenke”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla przedsiębiorcy będącego kontrahentem GC Faktoring (i jego reprezentantów) – związanego z GC Faktoring inną umową niż umowa faktoringowa, lub innym stosunkiem świadczenia usług. W szczególności niniejsza informacja dotyczy sytuacji gdy GC Faktoring zawarła umowę na wzorze umownym opracowanym przez kontrahenta, bez faktycznych możliwość włączenia w jego treść załącznika w postaci własnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

 

  
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych? 
 

Administratorem danych osobowych jest: 
GC Faktoring Polska Sp. z o.o. 
ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań 
KRS 0000642184; NIP: 7773270550
Tel: +48 61 8711 500 
Email: [email protected] 

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

 

2. Dane osobowe – przetwarzane, źródła, kategorie.


GC Faktoring uzyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. GC Faktoring informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest konieczne do wykonywania umowy, zwłaszcza kontaktów bieżących, fakturowania itp. Bez dostępu do danych nie mamy możliwości nawiązania współpracy lub świadczenia usług. 


GC Faktoring przetwarza następujące kategorie danych osobowych:  

 

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe kontrahenta (firma, KRS, NIP, REGON, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.);
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe pracowników kontrahenta wyznaczonych do bieżących kontaktów w spr. wykonywania umowy – np. tzw. opiekuna klienta (imię i nazwisko, służbowe stanowisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail);
 • Dane kontrahenta ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. KRS on-line, Krajowy Rejestr Zadłużonych, Biała Lista Podatników VAT, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych itp.). 

 

 

3. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe kontrahenta (cel ich przetwarzania) oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ? 

GC Faktoring Polska przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele: 
  
a. w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy łączącej GC Faktoring z Twoją firmą – w tym fakturowania, bieżących kontaktów, prowadzenia korespondencji e-mail i telefonicznej za pomocą służbowych adresów i numerów kontaktowych itp.

 

b. w celach archiwalnych i statystycznych, w tym statystyki, archiwizowania i raportowania wewnętrznego, rozwoju i udoskonalania usług i systemów wspierających, a także zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

c. w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i zabezpieczania roszczeń, obrony przed roszczeniami, wykrywania nadużyć i zapobiegania ich występowaniu, windykacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 

4. Jak długo przetwarzane są/będą moje dane osobowe?


Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas trwania umowy, realizacji usługi, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych lub istniejących roszczeń.

 

 

5. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)


a)    Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;


b)    GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech  – w celu świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Spółki;


c)    Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów itp.;


d)    Podmioty świadczące dla Spółki albo w jej imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, kurierskie/pocztowe, windykacyjne – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

 

6. Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? 


Co do zasady nie. Dane zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy: (1) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub (2) kontrahent udzielił specjalnej zgody by przekazać dane. Dane nie są przekazywane poza EOG.
 

 

7. Czy moje dane osobowe są profilowane?


Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Spółka nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

8. Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych? 


Każda osoba (w tym kontrahent, jego reprezentant, osoba upoważniona do kontaktów / upoważniony pracownik / opiekun klienta) ma prawo do: 

 

a)    dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
b)    sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
c)    usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, 
d)    ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, 
f)    przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/).

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi no wskazane w punkcie 1 informacji dane kontaktowe. 

Informacja o danych osobowych – poręczyciel

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez GC Faktoring Polska Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”; „GC Faktoring”, „Administrator”, „GRENKE”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla poręczyciela za zobowiązania faktoranta albo reprezentanta faktoranta – zwłaszcza poręczyciela wekslowego.

 

  
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych? 

  
Administratorem danych osobowych jest: 
GC Faktoring Polska Sp. z o.o. 
ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań 
KRS 0000642184; NIP: 7773270550
Tel: +48 61 8711 500 
Email: [email protected] 

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

 

2. Dane osobowe – przetwarzane, źródła, kategorie.  


GC Faktoring pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. GC Faktoring informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do skutecznego dokonania poręczenia wekslowego i wystawienia deklaracji poręczyciela wekslowego, a także wywiązania się przez Spółkę z obowiązków prawnych, w tym związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
    
GC Faktoring przetwarza albo może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych poręczyciela:  

 

 • Dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia,  numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL);
 • Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres działalności gospodarczej);
 • Dane identyfikujące (np. informacje z dowodu tożsamości);
 • Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu);
 • Dane o zobowiązaniach, dane finansowe, dane o sytuacji gospodarczej (np. dane dot. wyników finansowych);
 • Dane o stanie cywilnym i ustroju majątkowym małżeńskim;
 • Dane ogólnodostępne ze źródeł rejestrowych (np. z wywiadowni gospodarczej, KRS on-line, akt tradycyjnych KRS, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Białej Listy Podatników VAT, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych itp.).

 

 

3. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe (cel ich przetwarzania) oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ? 
 

GC Faktoring Polska przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele: 
  
a. w celu wykonywania umowy (stosunku) poręczenia wekslowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane osobowe przetwarzane są w celu oceny zdolności (przydatności) płatniczej poręczyciela dla udzielenia poręczenia za zobowiązania faktoranta/reprezentanta faktoranta oraz udzielenia tego poręczenia (w tym wystawienia deklaracji poręczyciela wekslowego) oraz jego wykonywania (w tym ewentualnej korespondencji – np. zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązań przez faktoranta / wezwanie do wykupu weksla itp.).

 

b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora - podatkowych,   sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom a także  przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust.1 lit. c RODO). 
W szczególności należy pamiętać, iż Spółka jest traktowana jako instytucja finansowa, co czyni ją „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Spółce ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z ww. ustawy. 

 

c. w celu wykonywanie uprawnień wierzyciela, w tym tzw. czynności zachowawczych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec poręczyciela, w tym windykacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

4. Jak długo przetwarzane są/będą moje dane osobowe?


Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem wekslowym tj. najpóźniej do czasu jej całkowitego wygaśnięcia (np. rozwiązania umowy faktoringowej i jej całkowitego rozliczenia) albo do czasu przedawnienia roszczeń (jeżeli zadłużenie z umowy faktoringowej nie zostało spłacone).

 

 

5. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)


a) Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;
b) Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze itp. – w celu oceny zdolności płatniczej;
c) GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Spółki;        
d) Podmioty świadczące usługi ubezpieczenia należności objętych faktoringiem; 
e) Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów itp.;
f) Podmioty świadczące dla Spółki albo w jej imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, detektywistyczne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.;
g) Nabywcy wierzytelności objętej poręczeniem wekslowym – w przypadku dokonania indosu wekslowego i/lub zbycia wierzytelności wobec poręczyciela.
Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;

 

 

6. Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? 


Co do zasady nie. Dane zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy: (1) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, lub (2) poręczyciel udzielił specjalnej zgody by przekazać dane. Dane nie są przekazywane poza EOG.

 

 

7. Czy moje dane osobowe są profilowane?


Dane osobowe poręczyciela nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Spółka nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

8. Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych? 


Poręczyciel ma prawo do: 

 

a) dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,

b) sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,

c) usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, 

f) przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/ ).

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi no wskazane w punkcie 1 informacji dane kontaktowe.

Informacja o danych osobowych – kandydat do pracy

Poniższy komunikat informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez GC Faktoring Polska Sp. z o.o. (dalej także jako: „Spółka”; „GC Faktoring”, „Administrator”, „Grenke”). Ta wersja informacji jest przeznaczona dla: kandydata do pracy w GC Faktoring – osoby biorącej udział w procesie rekrutacji albo osoby która przesłała Spółce swoje zgłoszenie rekrutacyjne / CV.

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych? 
 

Administratorem danych osobowych jest: 
GC Faktoring Polska Sp. z o.o. 
ul. Abpa A. Baraniaka 88C, 61-131 Poznań 
KRS 0000642184; NIP: 7773270550
Tel: +48 61 8711 500 
Email: [email protected]  

 

Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych co jest wynikiem uprzednio przeprowadzonej w tymże zakresie analizy. Powyższe w żaden sposób nie zmienia faktu, iż dbamy o dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 

2. Dane osobowe – przetwarzane, źródła, kategorie. 


GC Faktoring pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. GC Faktoring informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie podstawowych danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy kodeksu pracy może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. 
    
GC Faktoring na potrzeby procesu rekrutacji przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 

 

 • Dane identyfikacyjne osoby (np. imię i nazwisko, data urodzenia);
 • Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres do korespondencji);
 • Dane dotyczące wykształcenia;
 • Dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;

 

Spółka może także przetwarzać inne kategorie danych osobowych – wówczas gdy wraz ze zgłoszeniem rekrutacyjnym otrzymała szerszy zakres danych osobowych niż wskazanych powyżej, a ze zgłoszenia wynika wprost albo w sposób dorozumiany (lecz taki aby można było uznać to za zgodę udzieloną wg RODO), że kandydat udzielił zgodę na przetwarzanie także tych dodatkowych danych osobowych. Standardowym przykładem jest załączenie do CV zdjęcia, czego Spółka nie wymaga.

 

3. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe (cel ich przetwarzania) oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ? 

 

GC Faktoring Polska przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w RODO realizując poniższe cele: 
  
a. w celu  prowadzenia bieżącej rekrutacji pracowników (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy);
b. w celu nawiązania z kandydatem stosunku pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w zw. z art. 221 Kodeksu pracy);
c. w celu weryfikacji kwalifikacji kandydata do pracy na dane stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i zabezpieczania roszczeń, obrony przed roszczeniami, wykrywania nadużyć i zapobiegania ich występowaniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

4. Jak długo przetwarzane są/będą moje dane osobowe?


Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w przypadku nienawiązania z Tobą stosunku pracy przez okres jednego miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

5. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)


a)    GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden w Niemczech – w celu oceny ryzyka,  świadczenia usług wsparcia technicznego, rozwijania, utrzymywania i obsługi systemów teleinformatycznych Spółki;        
b)    Podmioty świadczące dla Spółki albo w jej imieniu usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, kurierskie/pocztowe, HR – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;

 

6. Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? 


Dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

7. Czy moje dane osobowe są profilowane?


Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

8. Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych? 


Każda osoba biorąca udział w procesie rekrutacji ma prawo do: 


a)    dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,
b)    sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
c)    usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, 
d)    ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, 
f)    przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie Internetowej https://uodo.gov.pl/).
Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi no wskazane w punkcie 1 informacji dane kontaktowe.

Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

+48 61 87237-00

Pon – pt 8:00 – 16:00